Praktisch vmbo-t

Kleine klassen, veel individuele aandacht

 

De Vrije School Den Haag heeft ook een Praktische vmbo-T (PT). Binnen het vrijeschool curriculum biedt de PT leerwegondersteunend onderwijs op vmbo-T niveau aan. Leerlingen die minder makkelijk tot leren komen (maar wel vmbo-T niveau hebben) krijgen in de ochtenduren eerst praktische (ambachtelijke) vakken. Door het “handen uit de mouwen steken” worden deze kinderen “wakker” en komen zij beter tot leren. Op deze wijze proberen wij voorwaarden te creëren zodat leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen, hun zelfvertrouwen  vergroten en leerachterstanden kunnen inhalen.

Er zitten ongeveer 18 leerlingen in een PT-klas, waardoor de leerkracht veel individuele aandacht kan geven en wordt een eventuele hulpvraag snel gesignaleerd. Deze hulpvraag wordt in het docententeam besproken en, daar waar nodig, doorgegeven aan het zorgteam.

'Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur’ (Plutarchus)

Onderwijsaanpak

De afdeling Praktisch vmbo-t staat voor Praktisch voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs met theoretische leerweg, met of zonder leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Niet te verwarren met praktijkonderwijs. Hierna afgekort met PT-stroom. De PT-stroom omvat de klassen 7, 8, 9 en 10. Ofwel de klassen 1 t/m 4 van vmbo-t. De leerlingen in de PT-stroom beginnen de dag met ambachtelijk en kunstzinnig onderwijs.

 

PAK-uren

In de PT krijgen de leerlingen dagelijks de eerste twee lesuren PAK-onderwijs. PAK staat voor “Praktische Ambachtelijke en Kunstzinnige” vakken. Deze worden gegeven in cycli van 3 weken.

PAK-vakken zijn:

Koken
Kartonnage
Techniek
Houtbewerking
Tekenen
Toneel
Keramiek
Boetseren
Schilderen
Smeden
Textiel
 
Periode-onderwijs en vaklessen

 

Periode-onderwijs

Een belangrijk kenmerk van het vrijeschool onderwijs is het periode-onderwijs. In de PT wordt het periode-onderwijs tijdens de 3e en 4e lesuren als blokuur gegeven. De docent ontwikkelt zelf zijn lesstof binnen zijn vakgebied met als doel de ontwikkeling van het kind te ondersteunen.

 

 

Vaklessen

Vanaf het 5e lesuur worden er vaklessen (Nederlands, Engels, Biologie, Wiskunde, Nask. Geschiedenis, Duits en levensbeschouwing) gegeven. Er wordt gebruikt gemaakt van boeken en methoden. De vakles Lichamelijke Opvoeding is een uitzondering op de regel. Deze wordt tijdens de PAK-tijd gegeven.   

                                                 

Huiswerk

Van leerlingen wordt verwacht dat zij huiswerk maken voor de lessen. Dit wordt ruim van tevoren door de leerkracht opgegeven in Magister. 

Op school is op dinsdag en woensdag van 15.20 tot 16.10 in lokaal 1.09 een werkbegeleidingsuur waar leerlingen onder begeleiding aan opdrachten kunnen werken. Dit is een vrijwillig lesuur.

Ook kunnen leerlingen hier:

- vragen stellen;

- toetsen voorbereiden, inhalen en herkansen.

 

Stages

Er wordt in de 9e klas drie weken stage gelopen in kleine winkels zoals een bakkerij, fietsenmaker of kaasboer en in de 10e klas drie weken in een sociale instelling, zoals de kinderopvang, een zorginstelling of instellingen voor verstandelijk beperkten. De stages bieden de leerlingen de kans om een idee te krijgen voor de vervolgopleiding.

 

Sector Zorg en Welzijn                           

Doordat wij PAK-onderwijs aanbieden is er niet  genoeg tijd om alle vakken die binnen het vmbo-T gegeven worden, te kunnen aanbieden. De leerlingen volgen daarom allemaal de sector “zorg en welzijn”. Het eindexamenpakket omvat de vakken:

Nederlands, Engels, Biologie, geschiedenis of Wiskunde, LO2 of MU2 (het examenvak Lichamelijke Opvoeding of het examenvak Muziek), Maatschappijleer en Kunst Algemeen.

 

Havo na het behalen van het vmbo-T diploma

In principe is de PT bedoeld als voorbereiding op het MBO. Soms echter zijn er leerlingen die zich binnen de PT dusdanig hebben ontwikkeld dat een vervolg op Havo niveau mogelijk is. Dit heet stapelen. Stapelen vanaf de PT naar de Havo kan alleen naar het “Cultuurprofiel”.

Het vakkenpakket omvat dan de vakken Nederlands, Engels, Duits, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Kunst algemeen/ Beeldend en drama

 

 

 

Zorg

Intern zorgoverleg
 

Het interne zorgoverleg van de afdeling Praktisch vmbo-tl bestaat uit de Coördinator Passend Onderwijs, de remedial teacher en leerlingbegeleider. Het intern zorgoverleg heeft primair tot taak een passend begeleidingsaanbod te bespreken ter ondersteuning van het onderwijsproces van de leerling.

 
Leerlingbespreking

Op verzoek van de mentor, vakleerkracht, therapeut, coördinator Passend Onderwijs en/of ouders kan bij zorg een leerling besproken worden in een leerlingbespreking, waarbij leden uit het gehele team een indruk van de leerling kunnen geven om zo tot een beter beeld van de leerling te komen. De voorzitter van de vergadering maakt een overzicht van de aanmeldingen.

 

Een leerling wordt besproken in aanwezigheid van het gehele team. Hiervan wordt verslag gemaakt. De uitkomst van deze bespreking wordt met de ouders besproken, indien dit nodig is. Uiteraard heeft de leerlingbespreking een vertrouwelijk karakter.

 

Extra ondersteuning

Als er sprake is van een eventuele hulpvraag kan er begeleiding plaatsvinden door schoolmaatschappelijk werk, remedial teaching, ondersteuningsuren en andere vormen van begeleiding.

 

Dyslexieprotocol

In ons dyslexie/dyscalculieprotocol kunt u lezen hoe wij leerlingen met lees/spellingsproblemen begeleiden. Zie: https://vo.devrijeschooldenhaag.nl/informatie/ouders/zorg

 

Download:

Extra faciliteiten Praktisch vmbo-t