Hoe meld ik mijn zoon/dochter af

Absentmeldingen

Leerlingen die ziek zijn of door een andere reden afwezig zijn, dienen vóór 9.00 uur door de ouders/verzorgers telefonisch bij de administratie te worden afgemeld. Dus niet bij de leerkracht zelf. Dit kan via telefoonnummer 070.3244300. Elke dag dat je ziek bent, moet je telefonisch afgemeld worden.

In het hoofdonderwijs houden wij een extra absentiecontrole. Deze absentieformulieren worden iedere morgen rond 8.45 opgehaald zodat wij weten wie er in het gebouw zijn.

Leerlingen die ongeoorloofd absent zijn (spijbelen per ongeluk of bedoeld), krijgen een brief thuis van de coördinator en moeten donderdag (van de nieuwe week) tijdens het nulde-uur (7.30 - 8.30 uur) op school zijn. Negeert een leerling deze terugkom-maatregel dan volgt er een officiële waarschuwing. Bij herhaling gaan we over tot schorsen.

Ook voor 18+ leerlingen geldt dat absentmeldingen (evenals ziekmeldingen) altijd door de ouder / verzorger gemeld moet worden.

 

Tijdens de schooldag eerder naar huis

Als je tijdens schooltijd ziek wordt, meld je je bij het Secretariaat. Je mag naar huis als je ouder/verzorger telefonisch akkoord heeft gegeven.

Leerlingen die gedurende de schooldag naar huis moeten (doktersbezoek, tandartsbezoek, orthodontist, etc.) dienen vóór het verlaten van de school een door de ouders/verzorgers ondertekend briefje bij de administratie in te leveren. Dus niet bij de leerkracht zelf. De leerling is er zelf verantwoordelijk voor dat dit briefje bij de administratie terecht komt.

 

Overige verzuim (doktersbezoek, verlof etc.)

Bij gedeeltelijke afwezigheid (doktersbezoek e.d.) wordt van tevoren een schriftelijke reden ingeleverd. Als het kan, wordt dit soort afspraken buiten schooltijd gemaakt.

Leerlingen die geblesseerd zijn dienen zowel in de lessen lichamelijke opvoeding als in de euritmielessen aanwezig te zijn. Bij langdurige blessures kunnen er, na overleg met de betreffende docent(en), roosterveranderingen voor de betreffende leerling worden afgesproken m.b.t. bovengenoemde vakken.

 

Vrij buiten de schoolvakanties

Verlof buiten de schoolvakanties is in principe niet mogelijk.

Soms kunnen ouders geen vrij krijgen van het werk tijdens de schoolvakanties. Bijvoorbeeld omdat zij seizoensgebonden werk doen. Of omdat er dan piekdrukte is op het werk. In dat geval kan er een verzoek ingediend worden voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling. 

 

Toestemming voor schoolverlof aanvragen

U vraagt toestemming bij de rector van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen.

De rector kan u om een werkgeversverklaring of een ‘eigen verklaring zelfstandige’ vragen. Daarin staat dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan.

De rector beslist of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar.

 

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties

Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

  • U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
  • Het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
  • Het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen.
  • Vrij voor bijzondere omstandigheden

U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Zie de site van de Rijksoverheid voor informatie. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als het schoolhoofd hier vooraf toestemming voor geeft. 

 

Bezwaar maken tegen beslissing rector

Bent u het niet eens met de beslissing van de rector of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. 

Op de site van de gemeente kunt u de brochure downloaden.

Download:

Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek

Download:

Brochure alles wat u moet weten over luxeverzuim en verlof