Hoe meld ik mijn zoon/dochter af

Absentmeldingen

Een ziekmelding dient vóór 8:15 uur via Magister te worden ingevoerd.  Dus niet bij de leerkracht zelf.  Ziekmelden kan alleen voor de dag zelf en de dag erna. 

In het hoofdonderwijs houden wij een extra absentiecontrole. Deze absentieformulieren worden iedere morgen rond 8.45 opgehaald zodat wij weten wie er in het gebouw zijn. Voor langdurige absentie wegens ziekte verzoeken wij u telefonisch (070 -3244300) contact op te nemen met de school.

Ook voor 18+ leerlingen geldt dat absentmeldingen (evenals ziekmeldingen) altijd door de ouder / verzorger gemeld moet worden.

 

Download:

Handleiding ziekmelden via Magister door ouders/verzorgers

Tijdens de schooldag eerder naar huis
Als je tijdens schooltijd ziek wordt, meld je je bij het Secretariaat. Je mag naar huis als je ouder/verzorger telefonisch akkoord heeft gegeven.

Leerlingen die gedurende de schooldag naar huis moeten (doktersbezoek, tandartsbezoek, orthodontist, etc.) dienen vóór het verlaten van de school een door de ouders/verzorgers ondertekend briefje bij de administratie in te leveren. Dus niet bij de leerkracht zelf. De leerling is er zelf verantwoordelijk voor dat dit briefje bij de administratie terecht komt.

 

Overige verzuim (doktersbezoek, verlof etc.)
Bij gedeeltelijke afwezigheid (doktersbezoek e.d.) wordt van tevoren een schriftelijke reden ingeleverd. Als het kan, wordt dit soort afspraken buiten schooltijd gemaakt.

Leerlingen die geblesseerd zijn dienen zowel in de lessen lichamelijke opvoeding als in de euritmielessen aanwezig te zijn. Bij langdurige blessures kunnen er, na overleg met de betreffende docent(en), roosterveranderingen voor de betreffende leerling worden afgesproken m.b.t. bovengenoemde vakken.

 

Vrij buiten de schoolvakanties
Verlof buiten de schoolvakanties is in principe niet mogelijk.

Soms kunnen ouders geen vrij krijgen van het werk tijdens de schoolvakanties. Bijvoorbeeld omdat zij seizoensgebonden werk doen. Of omdat er dan piekdrukte is op het werk. In dat geval kan er een verzoek ingediend worden voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling. 

 

Toestemming voor schoolverlof aanvragen
U vraagt toestemming bij de rector van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen.

De rector kan u om een werkgeversverklaring of een ‘eigen verklaring zelfstandige’ vragen. Daarin staat dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan.

De rector beslist of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar.

 
Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties
Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
Het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
Het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen.
Vrij voor bijzondere omstandigheden
U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Zie de site van de Rijksoverheid voor informatie. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als het schoolhoofd hier vooraf toestemming voor geeft. 

 

Vrijstelling van schoolbezoek kan op grond van artikel 11 van de Leerplichtweg 1969 worden verleend. De aanvraag dient door de ouder(s)/verzorger(s) tenminste vier weken voor het gevraagde verlof via deze link bij leerlingzaken te zijn ingeleverd. 


Bezwaar maken tegen beslissing rector
Bent u het niet eens met de beslissing van de rector of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. 

Op de site van de gemeente kunt u de brochure downloaden.