Begeleiding en zorg

De Vrije School Den Haag is een school waar gewerkt wordt vanuit één overkoepelende mensvisie en waarbij de gehele ontwikkeling van de leerlingen centraal staat. De grondslag van de begeleiding en de ondersteuning op de vrijeschool gaat daarom uit van geïntegreerde leerlingbegeleiding. Dat houdt in
dat tegemoetkomen aan de ondersteuningsvragen van leerlingen een integraal onderdeel is van het dagelijks werk van mentoren en andere medewerkers van de school. Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij/zij is voor de leerling en de ouders de belangrijkste contactpersoon en dus het eerste aanspreekpunt. Indien een leerling extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt de coördinator Passend Onderwijs, in samenwerking met de mentor en de ouders, de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Passend onderwijs

De scholen binnen het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken zorgen ervoor dat voor elke leerling een passende school wordt gevonden die de noodzakelijke ondersteuning kan bieden. Het gaat daarbij om leerlingen met een ondersteuningsvraag op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en/of de lichamelijke situatie.

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Het schoolondersteuningsplan van het samenwerkingsverband geldt maximaal voor vier jaar en wordt ter instemming voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad (OPR) bestaande uit 24 leden. Het uitgangspunt is dat ouders, personeel en leerlingen meebeslissen over hoe het samenwerkingsverband zorgt dat het voor alle leerlingen in de regio een zo passend mogelijke onderwijsplek kan bieden. De Vrije School Den Haag heeft één stemgerechtigde vertegenwoordiger in de OPR. Het ondersteuningsplan wordt tevens besproken met alle gemeenten in de regio in een op overeenstemming gericht overleg.

 

De Vrije School Den Haag heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel (SOP) welke hieronder te vinden is als bijlage. Hierin staat welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Dit SOP is vastgesteld samen met de vestigings-medezeggenschapsraad.

 

Alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen aangesloten bij het samenwerkingsverband zorgen samen voor een dekkend aanbod, zodat alle leerlingen in de regio passend onderwijs kunnen krijgen.

Dit schoolondersteuningsprofiel is (deels) bepalend voor het budget dat de school krijgt van het samenwerkingsverband, bij ons met name via de LWOO-leerlingen (vanaf aug 2015). Daarnaast speelt het schoolondersteuningsprofiel een rol in het toelatingsbeleid van de school. 

 

 

 

 

Download:

Schoolondersteuningsprofiel 2016-2020

Download:

Pestprotocol

Extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs

Wanneer de resultaten van een leerling in de midden- of bovenbouw achterblijven en/of de leerling in ander opzicht opvalt en extra ondersteuning behoeft, kunnen de ouders, of de leerling, dit via de klassenmentor voorleggen aan de Coördinator Passend Onderwijs (Copa). Deze beoordeelt of de vraag moet worden besproken in het interne zorgoverleg (IZO) of in het externe Jeugdhulp en Schooloverleg (JES).
Vanuit de basisondersteuning biedt de school o.a. de volgende mogelijkheden:

 • De coördinator passend onderwijs (Copa) voert verkennende gesprekken met de ouders, leerling
  en mentor. De Copa analyseert en verwijst naar zowel interne ondersteuning als naar externe
  ondersteuning (waaronder jeugdhulp en/of zorg). De Copa schrijft zonodig in samenwerking met de
  mentor, ouders en leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) dat nodig is t.b.v:
  - een onderbouwing van een afwijking in onderwijsprogramma en/of onderwijstijd,
  - de inzet van extra ondersteuning geboden vanuit externen,
  - bij doorverwijzing naar het Flexcollege of Rebound en
  - bij het doen van een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring t.b.v. speciaal onderwijs.
 • Individuele begeleiding door een persoonlijk mentor en/of leerlingbegeleider.
 • Facilitering vanuit de coördinator dyslexie en de coördinator dyscalcullie.
 • Individuele gespreksvoering: max. 5 gesprekken met schoolmaatschappelijk werk in het kader van hulp/ondersteuning. De schoolmaatschappelijk werker kan zonodig ook doorverwijzen naar de jeugdhulp en/of zorg buiten de school.

Dyslexie en dyscalculie

 Er zijn binnen de school een dyslexie coördinator en een dyscalculie coördinator actief.

Zij behartigen gedurende de gehele schoolloopbaan de belangen van een leerling met dyslexie en/of dyscalculie en leren hem of haar zoveel mogelijk de eigen problemen op te lossen. Dyslexie en dyscalculie blijven nu eenmaal het hele leven bestaan. Het is belangrijk dat de leerling vaardig wordt in het omgaan met de aan zijn of haar dyslexie/dyscalculie gelieerde problemen. Gedurende de schooltijd worden Diataaltoetsen afgenomen om de ontwikkeling van tekstbegrip en
woordenschat te monitoren en hier eventueel actie op te ondernemen. Dit zijn belangrijke vaardigheden voor vele vakken. Het thuis blijven lezen, ook als dit moeizaam gaat, is van groot belang voor de leesvaardigheid en het vergroten van de woordenschat.

Download:

Dyslexiebeleid

Download:

Digitale schoolboeken

Download:

Dyscalculiebeleid

Drempelonderzoek

In de brugklas wordt het Drempelonderzoek afgenomen om eventuele leerachterstanden op taal- en rekengebied in kaart te brengen. Alleen wanneer de uitkomst reden geeft tot extra begeleiding worden ouders over de resultaten en verdere aanpak geïnformeerd.