Contact ouders en school

Onderwijs en opvoeding hebben veel met elkaar te maken. We onderhouden het contact met ouders met zorg, op verschillende manieren.

 

Klassenouders

Elk jaar worden per klas twee klassenouders gekozen, zij dragen bij aan de communicatie tussen ouders en de mentoren. Samen bereiden zij de ouderavonden voor en enkele keren per jaar nemen de klassenouders deel aan het klassenouderoverleg (KOOW). Hierin komen meer beleidsmatige onderwerpen aan bod en is de schoolleiding aanwezig.

 

Mail vanuit de school

Wanneer wij algemene informatie met u delen, gebeurt dit veelal per mail. Het secretariaat van de school verstuurt deze berichten centraal naar alle ouders die het betreft.

 

Mentoren en decanen

Leerkrachten die bij uw kind betrokken zijn, onderhouden contact met u over de ontwikkeling van uw kind.

 

Mailcontact met teamleider en leerkracht

U kunt zelf contact opnemen met de leerkracht.

Hier vindt u een overzicht van alle functionarissen

Hier vindt u alle contactgegevens op naam

 

Ouderavonden

Tijdens algemene ouderavonden en tafeltjesavonden houden wij u op de hoogte van het onderwijs en de ontwikkeling van uw kind. Lees hier meer.

 

Contact met gescheiden ouders

De informatievoorziening van de school betreffende de leerling geldt voor beide ouders, ook als zij niet samenwonen. Uitgangspunt daarbij is de wettelijk verplichting zoals die in art 1: 377 c van het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd.

 
De niet met het gezag belaste ouder

Verstrekking van schoolinformatie vindt voor de niet met het gezag belaste ouder alleen plaats indien hij of zij daartoe verzoekt. Het moet dan om concrete vragen over de leerling gaan.

 
Ouderavonden, gesprekken over de leerling
In principe nodigt de school beide ouders uit voor ouderavonden of voor gesprekken over de leerling (bijvoorbeeld rapportbesprekingen). Indien één van de ouders geen gezamenlijk gesprek wil, kan hij of zij verzoeken om een individueel gesprek. Gespreksverslagen worden gestuurd naar beide ouders.

 

Correspondentie
Correspondentie zal gericht zijn aan beide met gezag belaste ouders en dus niet slechts aan de ouder bij wie de leerling volgens de Gemeentelijke Basis Administratie staat ingeschreven of volgens de door de ouder verstrekte gegevens. Dat geldt niet indien daarmee naar de mening van school zwaarwegende belangen van de leerling geschaad zouden kunnen worden.

 
Onderlinge problemen tussen ouders
De school is primair gericht op onderwijs, waarbij onder meer veiligheid en rust van de leerling gewaarborgd dienen te worden. Om die reden is het niet toegestaan dat ouders hun onderlinge relationele problemen of conflicten op school of via school beslechten.

 

Onpartijdigheid
De school heeft primair het belang van de leerling voor ogen en is onpartijdig ten aanzien van problematiek die met de scheiding van de ouders te maken heeft. Informatie over de leerling zal niet aan anderen dan aan ouders (volgens art. 1:377 c van het Burgerlijk Wetboek) worden verstrekt. Uitzonderingen op die regel gelden onder andere voor instanties als het Advies- en Meldpunt en de schoolarts.