Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage

 

De ouderbijdrage wordt geïnd via het digitale ouderbijdragenportaal

In het portaal kunt u aangeven:

  • Welk bedrag u voor het lopende schooljaar wilt bijdragen
  • Hoe u uw bijdrage wilt betalen (automatische incasso, zelf het bedrag overmaken of betaling via Ideal). In alle gevallen kunt u ook aangeven in hoeveel termijnen u wilt betalen.

Wanneer u vragen heeft over de ouderbijdrage dan kunt u mailen naar ouderbijdrage-denhaag@vszh.nl

 

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

Er zijn twee soorten ouderbijdragen: de vrijwillige ouderbijdrage voor het vrijeschoolkarakter van ons onderwijs en de overige schoolkosten voor de lessen zoals leermiddelen, kampen en cultuurreizen.
Voor de overige schoolkosten brengen wij per activiteit een verplichte bijdrage in rekening. Het bedrag is afhankelijk van het leerjaar

 

Waarvoor is de vrijwillige ouderbijdrage?

Samen dragen wij de school, ook in financiële zin. Wij willen ons onderwijs mogelijk maken voor iedereen die daarvoor kiest. De Vrije School Den Haag biedt al haar leerlingen een veel bredere ontwikkeling aan dan uitsluitend een cognitieve. Wij hechten grote waarde aan een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en vinden het belangrijk dat ze, wanneer ze de school verlaten, weten wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze zich tot andere mensen verhouden. Daarvoor bieden wij op school vanuit een samenhangend geheel veel extra’s die niet door de overheid bekostigd worden. De volgende werkwijze ligt hieraan ten grondslag:

  • Klassen blijven zolang mogelijk bij elkaar. Er is een vaste mentor die intensief contact heeft met de leerlingen.
  • Lesstof = ontwikkelingsstof (thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de leerling).
  • Evenwicht tussen hoofd, hart en handen (cognitieve vakken worden afgewisseld met kunstzinnige vakken, praktische vakken en bewegingsvakken).

De kunst- en ambachtsvakken vormen een rode draad in ons onderwijs. Deze vakken zijn belangrijk in het ontdekken van de eigen vermogens en beperkingen. Maar deze uren betekenen voor de school kosten aan leerkrachten en middelen die niet vergoed worden. De lesgroepen zijn kleiner. Lessen en activiteiten zoals koor, toneel, muziek, euritmie, beeldende kunst en de daarbij horende ondersteuning en materialen worden grotendeels bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. Hetzelfde geldt voor de algemeen vormende periodelessen in de hogere klassen.

 

Richtlijnen voor de vrijwillige ouderbijdrage:

Aangezien er sprake is van een vrijwillige ouderbijdrage en niet iedereen in staat is om hetzelfde bedrag bij te dragen, geven wij u een inkomensafhankelijke richtlijn mee om uw bijdrage per leerling te bepalen. Het bedrag kan ook in maandelijkse termijnen worden voldaan.

 

 Bruto gezinsjaarinkomen  Bedrag per kind
 Tot € 10.000  € 250
 Tot € 20.000  € 400
 Tot € 25.000  € 500
 Tot € 37.000  € 650
 Tot € 50.000  € 850
 Tot € 62.500  € 1.000
 Tot € 92.000  € 1.250
 Boven € 120.000  € 2.000

 

Extra gift
Ieder jaar ontvangen wij een belangrijk bedrag aan extra schenkingen van onze ouders. Met deze schenking steunt u de verdere ontwikkeling van de school, waarvoor wij u bijzonder dankbaar zijn.

 

Bijzondere omstandigheden:

 

Lagere of hogere draagkracht:

Als uw financiële draagkracht niet toereikend is om het bedrag in de tabel op te brengen, verzoeken wij u een bijdrage te voldoen die wel in uw vermogen past. Daartegenover staat dat wij vragen om meer bij te dragen indien uw financiële draagkracht meer dan toereikend is. Op die manier kunt u solidair zijn aan hen met minder draagkracht. Vanzelfsprekend is uw kind in iedere situatie welkom op school.

 

Korting met de Ooievaarspas

Wanneer uw inkomen rond het minimum ligt en u in Den Haag woont, kunt u bij de gemeente Den Haag een ooievaarspas voor uw kind aanvragen.

De gemeente betaalt dan € 125,- van de ouderbijdrage. U kunt dit bedrag in mindering brengen op de door u te betalen ouderbijdrage. Zie hier de informatie van de gemeente over de Ooievaarspas.

 

Tussentijdse komst/vertrek

Indien een leerling minder dan 75% van het schooljaar bij onze school is ingeschreven, verrekenen wij de ouderbijdrage met het aantal volle kalendermaanden dat de school wordt bezocht.

 

Betalingsregeling

Wanneer ouders de ouderbijdragen niet op tijd kunnen betalen, kunt contact opnemen met onze administratie via ouderbijdrage-denhaag@vszh.nl.

 

De overige schoolkosten

De overige schoolkosten voor de bij het onderwijs horende activiteiten zoals excursies en schoolreizen zijn afhankelijk van het leerjaar. Voor deze activiteiten worden kosten in rekening gebracht.

 

In de loop van het schooljaar wordt uw bijdrage voor de schoolreis of eventuele andere schoolkosten via het digitale ouderbijdragenportaal aan u gefactureerd. Op het moment dat er een factuur voor u klaar staat, ontvangt u daarvan een mail met het verzoek om via een link in het ouderbijdragenportaal aan te geven hoe u deze factuur wilt betalen.

 

Kosten schoolreizen:

Klas 7:  Boerderij/boomgaard:  € 155
Klas 7 PT:  Natuurkamp:    € 155
klas 8:  Survival, Ardennen:   € 220
Klas 9:  Landmeten:   € 150
Klas 10:  Cultuurreis:  € 500

 

JOL/20.09.10