Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage

 

Op De Vrije School Den Haag krijgen de leerlingen veel extra’s. We zorgen voor een bredere ontwikkeling dan uitsluitend een cognitieve. De middelen die dit mogelijk maken zijn de periodelessen, koor, toneel, muziek, euritmie, architectuur, beeldende kunst en de daarbij horende ondersteuning, de kleinere groepen en materialen worden echter niet bekostigd door de overheid. De Vrije School Den Haag steunt als vanouds, voor een groot deel op aanvullende ouderbijdragen.

 

Voor het komend schooljaar hebben we de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 650,- Daarmee kunnen wij ons unieke vrijeschool curriculum ongewijzigd blijven verzorgen. Wij verzoeken u dan ook dit bedrag te voldoen als uw financiële situatie dit toelaat. Is uw financiële draagkracht meer dan toereikend, dan vragen wij u naar eigen inzicht meer bij te dragen, solidair aan hen met minder draagkracht. We stellen de volgende bedragen voor:

Richtbedrag bij een onder modaal gezinsinkomen € 400,-
Richtbedrag bij een modaal gezinsinkomen € 650
Richtbedrag bij een boven modaal gezinsinkomen € 1.000,-

 

Veel docenten en ook het management van de school werken in een lagere salarisschaal dan op reguliere scholen gebruikelijk is. Dit is een bewuste keuze waarmee we uw kind gezamenlijk meer kunnen meegeven dan hij op een andere school krijgt. We vinden het belangrijk dat al onze leerlingen, wanneer ze de school met een diploma verlaten, weten wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze zich tot andere mensen verhouden.

 

Het afgelopen schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage helaas minder hoog geweest dan voorheen, resulterend in een tegenvaller van ongeveer € 40.000,-. Dit betekent dat we de begroting niet hebben behaald en uiterst kritisch moeten zijn in wat we wel en niet kunnen aanbieden. In de bijlage treft u de verantwoording over de besteding van de ouderbijdrage.

Met deze bijdragen als uitganspunt kunnen de leerlingen op onze school blijven genieten van mooi en rijk vrijeschoolonderwijs. Uw kind is uiteraard altijd welkom, ongeacht de hoogte van uw bijdrage.

 

Korting met de Ooievaarspas

Wanneer uw inkomen rond het minimum ligt en u in Den Haag woont, kunt u bij de gemeente Den Haag een ooievaarspas voor uw kind aanvragen. De gemeente betaalt dan € 125,- van de ouderbijdrage. U kunt dit bedrag in mindering brengen op de door u te betalen ouderbijdrage. Zie: http://www.ooievaarspas.nl/over-ooievaarspas/

Om van deze regeling gebruik te maken, laat u de Ooievaarspas op maandag, dinsdag en donderdag inscannen bij de financiële administratie.

 

Tussentijdse komst/vertrek

Indien een leerling minder dan 75% van het schooljaar bij onze school is ingeschreven, verrekenen wij de ouderbijdrage met het aantal volle kalendermaanden dat de school wordt bezocht.

 

De overige schoolkosten

Voor de overige schoolkosten zoals excursies en schoolreizen brengen wij per activiteit een verplichte bijdrage in rekening. Het bedrag is afhankelijk van het leerjaar.

 

Betalingsregeling

Wanneer ouders de ouderbijdragen niet op tijd kunnen betalen, is het schoolbestuur vanzelfsprekend bereid om samen tot een oplossing te komen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze administratie via ouderbijdrage-denhaag@vszh.nl.

De besteding van de ouderbijdrage

 

Via de oudergeleding van de medezeggenschapsraad leggen we verantwoording af over de besteding van de ouderbijdragen. Het benodigde bedrag voor schooljaar 2017-2018 is als volgt opgebouwd:

Ambachtsvakken en beeldende kunst:   extra les in kleine groepen

 

 

175.000

Podiumkunsten

 

 

Muziek en de kooruitvoering/ euritmie/ toneellessen en toneeluitvoeringen

 

 

165.000

extra lessen, kleine groepen, pianobegeleiding

 

Extra activiteiten

 

 

 

Jaarfeesten, presentaties, culturele activiteiten

 

 

20.000

Gebouw

 

 

 

Extra ruimte lokalen/ zaal

 

 

20.000

Bijdrage Vereniging van Vrije Scholen

 

21.000

Extra leermiddelen en materialen

 

26.000

Totaal

 

 

€ 427.000


 


De ouderbijdragen worden geïnd via het Ouderbijdragenportaal. https://vszwn.ouderbijdrage.nl/ 

 

De overige schoolkosten

Naast de vrijwillige ouderbijdrage betaalt u ook ‘overige schoolkosten’. Dat zijn kosten die we maken door excursies en schoolreizen. Deze kosten worden per leerjaar vastgesteld. Voor deze kosten vragen we u een verplichte bijdrage. Niet betalen kan wel consequenties hebben voor deelname van uw kind aan de betreffende activiteit.

In de loop van het schooljaar wordt uw bijdrage voor de schoolreis of eventuele andere schoolkosten via het digitale ouderbijdragenportaal aan u gefactureerd. Op het moment dat er een factuur voor u klaar staat, ontvangt u daarvan een mail met het verzoek om via een link in het ouderbijdragenportaal aan te geven hoe u deze factuur wilt betalen.

 

Korting met de Ooievaarspas 2015/2016 voor inwoners van Den Haag

Wanneer u een inkomen rond het minimum heeft, raden wij u aan bij de gemeente Den Haag een Ooievaarspas voor uw kind aan te vragen. Hiermee komt u in aanmerking voor diverse vergoedingen van de gemeente Den Haag.

Zie hiervoor http://www.ooievaarspas.nl/over-ooievaarspas/

Als uw kind in het bezit is van een Ooievaarspas 2015/2016, verzoeken wij u de pas te laten scannen bij de financiële administratie. Dit kan op maandag, dinsdag en donderdag. Zodra de pas is gescand, ontvangt de school van de gemeente Den Haag een bijdrage van € 125. Dit bedrag komt ten gunste van uw ouderbijdrage. U kunt dit daarom in mindering brengen op het door u te betalen bedrag van de ouderbijdrage.

 

Tussentijdse komst/vertrek

Als een leerling maar een deel van het schooljaar aanwezig is, verlenen we reductie over het aantal volle kalendermaanden dat de leerling de school niet heeft bezocht. Over minder dan drie maanden verlenen we geen reductie. Het schooljaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

 

Betalingsregeling

Wanneer ouders hun financiële afspraak niet na kunnen komen, is het schoolbestuur uiteraard bereid om samen tot een oplossing te komen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze administratie via ouderbijdrage@vsdenhaag.nl.