Meld je aan bij De Vrije School Den Haag!

Wat leuk dat jij je wilt aanmelden!
  

Veel gestelde vragen en antwoorden en filmpjes over o.a. het onderwijsaanbod vind je onder deze link

 

Voor tussentijdse aanmeldingen - scrol je door naar beneden - waar je het aanmeldformulier kunt invullen. Je ontvangt dan bericht van ons.  

Dit formulier kun je niet gebruiken voor aanmeldingen brugklas/ 7e klas.

Deze lopen via de  BOVO-procedure in november. Informatie daarover volgt.

 

 

Aanmeldprocedure nieuwe brugklasleerlingen voor schooljaar 2024-2025
 

De schoolbesturen PO & VO en de gemeenten in de regio Haaglanden hebben afspraken gemaakt over het proces van aanmelden en inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de regionale BOVO-procedure (zie www.bovohaaglanden.nl).

Ouders kunnen hun kind aanmelden op meerdere scholen. In onze regio wordt dit mogelijk gemaakt door middel van een voorkeurslijst. Op de voorkeurslijst staan alleen de scholen, die passen bij het basisschooladvies van de leerling.

 

Procedure van aanmelding (BOVO)

 • Alle ouders melden hun kind digitaal aan bij de school van hun eerste keuze en vullen een voorkeurslijst in.
 • De leerling wordt aangemeld bij een school die past bij het zgn. schooladvies. Voor De Vrije School Den Haag betekent dat minimaal een mavo/vmbo-t-advies.
 • De leerling wordt aangemeld tijdens de aanmeldingsperiode van het BOVO-tijdpad. De eerste aanmeldperiode is dit jaar van maandag 25 t/m zondag 31 maart 2024.
 • Alle leerlingen, die op maandag 18 maart al een definitief schooladvies hebben gekregen, kunnen zich vanaf die datum digitaal (of op papier) aanmelden bij vo-scholen in de BOVO-regio.
 • De einddatum van de aanmeldperiode blijft ongewijzigd; aanmelden kan tot en met zondag 31 maart 2024. Alle aanmeldingen, die in de periode van 18 tot en met 31 maart 2024 gedaan worden, gelden als gelijktijdig binnengekomen.
  Binnen deze periode is het mogelijk uw kind uit de aanmelding terug te trekken. De ouders leveren nieuwe formulieren in bij de nieuwe school van hun eerste keuze.
 • Indien de basisschool niet met POVO Onderwijs Transparant (OT) werkt en de leerling dus geen aanmeldformulier met het schooladvies en de unieke aanmeldcode heeft, kan deze ook worden aangemeld. In dat geval nemen de ouders telefonisch of per e-mail contact op met Trudis Remmerswaal: t.remmerswaal@vsdenhaag.nl.
 • Alle ouders en leerlingen krijgen na de eerste aanmeldperiode op woensdag 15 mei 2024 bericht over plaatsing of uitloting.
 • Als een leerling nog niet geplaatst is, dan vindt u een overzicht van nog beschikbare plaatsen op andere scholen op scholenwijzer.denhaag.nl. Als onze school na de eerste aanmeldperiode nog plek heeft, dan kan de leerling aangemeld worden gedurende de tweede aanmeldperiode van dinsdag 21 t/m vrijdag 24 mei 2024. Vrijdag 31 mei 2024 ontvangt u bericht over de plaatsing.

 

Toelaatbaarheid

Leerlingen van alle gezindten en achtergronden zijn welkom op De Vrije School Den Haag.

 • De leerling is aangemeld met het BOVO aanmeldformulier met daarop het schooladvies en de unieke code, dat de basisschool verstrekt heeft, met daarbij de voorkeurslijst.
 • Het advies van de basisschool van de leerling is (wettelijk) leidend en voor De Vrije School Den Haag geldt een basisschool advies van mavo/vmbo-t of hoger.

Plaatsing

Van de toelaatbare leerlingen wordt bepaald binnen welke leerweg de leerling het best plaatsbaar is. Hierbij gebruiken we ook de mogelijkheid om de samenstelling van klassen binnen zekere grenzen zo aan te passen, dat we zo veel mogelijk aangemelde leerlingen kunnen plaatsen. Als er te veel aanmeldingen per leerweg zijn dan wordt, na toepassing van de voorrangsregels, geloot binnen de oververtegenwoordigde groep leerlingen. Deze eventuele loting vindt plaats bij de notaris.

 

Capaciteit

De capaciteit, die onze school heeft benoemd, moet gezien worden als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en voor de totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

 

Het aantal plekken per leerweg:    Capaciteit naar schooladvies in procenten:  
 mavo  28 leerlingen    mavo  19,2%
 mavo/havo  28 leerlingen   mavo/havo  19,2%
 havo  30 leerlingen    havo  20,5
 havo/vwo  30 leerlingen    havo/vwo  20,5
 vwo  30 leerlingen    vwo  20,5
 Totaal  146 leerlingen      


 Voorrangsregels De Vrije School Den Haag

Een leerling krijgt voorrang als zij/hij:

 • afkomstig is van een vrije basisschool;
 • een broer en/of zus heeft die op De Vrije School Den Haag VO ingeschreven staat.

Er is een maximum aantal plaatsen (146) vastgesteld, omdat we daardoor de leerlingen het best kunnen bedienen en de school niet te groot wordt. In de afgelopen drie schooljaren hebben we alle leerlingen, die toelaatbaar waren, kunnen plaatsen binnen een bij hen passende leerweg. Er zijn in deze jaren geen leerlingen uitgeloot.

 

Vwo en havo

Leerlingen met een havo, havo-vwo of vwo advies, worden geplaatst in een havo-vwo klas, waarbij de vwo-leerlingen bij elkaar geplaatst worden. Aan het eind van de 8e klas (tweede leerjaar) worden alle leerlingen opnieuw ingedeeld in een enkel niveau. Leerlingen uit de havo-vwo klas stromen door naar 9 havo of 9 vwo (een uitzondering naar 9 mavo). Leerlingen sluiten het havo- of vwo-traject na vijf jaar (havo) of zes jaar (vwo) af met het centrale eindexamen. Na het behalen van het havo diploma kunnen leerlingen instromen in 5 vwo. Voor meer informatie over deze leerweg/examentrajecten kunt u contact opnemen met Cathrineke de Letter (klas 7, 8, 9) c.lans@vsdenhaag.nl of Harmen Fijn (klas 10, 11, 12): h.fijn@vsdenhaag.nl.

 

Mavo en mavo/havo

Leerlingen met mavo en mavo/havo advies worden geplaatst is het mavo/havo traject. Aan het eind van de 8e klas (tweede leerjaar) worden alle leerlingen opnieuw ingedeeld in een enkel niveau. Leerlingen uit de mavo-havo klas stromen door naar 9 mavo of 9 havo. De  leerlingen die naar 9 mavo gaan, sluiten na vier jaar af met een mavo examen. Leerlingen, die dat kunnen en willen, stromen daarna op naar het havo traject. Voor meer informatie over deze leerweg kunt u contact opnemen met Floris van Veen: f.van.veen@vsdenhaag.nl

 

Leerlingen met LWOO en leerlingen met extra ondersteuning

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het kader van passend onderwijs zal individueel bekeken worden of de school voldoende kan inspelen op de specifieke vraag (zie ondersteuningsplan website: https://vo.devrijeschooldenhaag.nl/public/informatie/ouders/zorg).

Indien de benodigde ondersteuning niet geboden kan worden of als de leerling met extra ondersteuning wordt uitgeloot, is De Vrije School Den Haag verantwoordelijk voor een passende onderwijsplek in de regio. Plaatsing van deze leerlingen gebeurt altijd in samenwerking met het Samenwerkingsverband Zuid Holland West (SWVZHW). Voor het plaatsen van deze leerlingen is een beperkte periode in het tijdpad opgenomen. Leerlingen, die niet op de school van eerste keuze geplaatst kunnen worden, krijgen voorrang bij plaatsing op een andere school.

 

In samenwerking met het Maris College is op 5 september 2022 ook een leerweg Vmbo basis- en kader aan de Toscaninistraat in Den Haag geopend het Maris Waldorf. Aanmelden hiervoor loopt via het Maris College.

 

Tussentijdse aanmeldingen

Voor tussentijdse aanmeldingen kunt u onderstaand formulier gebruiken.

(Leerlingen uit groep 8 (klas 6) kunnen zich niet via onderstaand formulier aanmelden.  Zij kunnen zich alleen aanmelden met behulp van het aanmeldformulier verkregen via de basisschool.)