Meld je aan bij de Vrije School Den Haag!

Wat leuk dat jij je wilt aanmelden!

  

Veel gestelde vragen en antwoorden en filmpjes over o.a. het onderwijsaanbod vind je onder deze link

 

Voor tussentijdse aanmeldingen (voor huidig schooljaar 2020 - 2021)- scrol dan door naar beneden - waar je het aanmeldformulier kunt invullen. Je ontvangt dan bericht van ons. Dit formulier kun je niet gebruiken voor aanmeldingen brugklas/ 7e klas voor het nieuwe schooljaar 2021 - 2022.

 

Aanmeldprocedure brugklas/ 7e klas voor nieuwe schooljaar 2021-2022 aangepaste inschrijf data

De Vrije School Den Haag (voortgezet onderwijs (VO))

 

Leerlingen voor de brugklas/ 7e klas aankomend jaar kunnen het aanmeldformulier verzenden per post, in onze brievenbus stoppen of mailen naar Trudis Remmerswaal: t.remmerswaal@vsdenhaag.nl

Tijdens de voorjaarsvakantie (22 t/m 26 februari) kun je ook eventuele vragen stellen via het mailadres van Trudis Remmerswaal : t.remmerswaal@vsdenhaag.nl

 

Onderstaand vind je alle informatie over hoe jij je als leerling (groep 8 ( klas 6)) kan aanmelden voor onze school.

 

De schoolbesturen PO & VO en de gemeenten in de regio Haaglanden hebben afspraken gemaakt over het proces van aanmelden en inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de regionale BOVO-procedure (zie www.bovohaaglanden.nl).

Ouders kunnen hun kind aanmelden op meerdere scholen. In onze regio wordt dit mogelijk gemaakt door middel van een voorkeurslijst. Op de voorkeurslijst staan alleen de scholen, die passen bij het basisschooladvies van de leerling.

 

Procedure van aanmelding (BOVO)

 • Met het officiële, ondertekende aanmeldformulier met daarop het schooladvies en de unieke code én de voorkeurslijst meldt u uw kind aan bij de school van uw eerste keuze.
 • Leerlingen kunnen dit jaar alleen contactloos worden aangemeld via de post, brievenbus of mail of digitaal. Mailadres: t.remmerswaal@vsdenhaag.nl
 • De leerling wordt aangemeld bij een school die past bij het zgn. schooladvies. Voor De Vrije School Den Haag betekent dat minimaal een mavo/vmbo-t-advies.

 • De leerling wordt aangemeld tijdens de (aangepaste) aanmeldingsperiode van het BOVO-tijdpad. De eerste aanmeldperiode is dit jaar van 13 februari t/m 5 maart 2021. (De voorjaarsvakantie valt in deze periode) 

 • Binnen deze periode is het mogelijk uw kind uit de aanmelding terug te trekken. De ouders leveren nieuwe formulieren in bij de nieuwe school van hun eerste keuze.

 • Na aanmelding ontvangen de ouders per mail een vragenformulier aanmelding met het verzoek deze uiterlijk 19 maart en liefst eerder, per mail te retourneren

 • Indien de basisschool niet met POVO Onderwijs Transparant (OT) werkt en de leerling dus geen aanmeldformulier met het schooladvies en de unieke aanmeldcode heeft, kan deze toch worden aangemeld. In dat geval nemen de ouders telefonisch (070-324 43 00) of per e-mail contact op met Trudis Remmerswaal: t.remmerswaal@vsdenhaag.nl.

 •  Alle ouders en leerlingen krijgen na de eerste aanmeldperiode op donderdag 15 april 2021 bericht over plaatsing of uitloting. Als een leerling nog niet geplaatst is, dan vindt u een overzicht van nog beschikbare plaatsen op andere scholen op scholenwijzer den haag .  Op maandag 19 april 2021 gaat de tweede aanmeldperiode van start. 

 • Als de school na de eerste aanmeldingsperiode nog plek over heeft, dan kan de leerling aangemeld worden gedurende de tweede aanmeldingsperiode van maandag 19 t/m vrijdag 23 april 2021. U ontvangt dan op dinsdag 11 mei 2021 bericht over de plaatsing.

Toelaatbaarheid

 • Leerlingen van alle gezindten en achtergronden zijn welkom op De Vrije School Den Haag.
 • De leerling is aangemeld met het aanmeldformulier met daarop het schooladvies en de unieke code, dat de basisschool verstrekt heeft, met daarbij de voorkeurslijst.
 • Het advies van de basisschool van de leerling is (wettelijk) leidend en voor De Vrije School Den Haag geldt een basisschool advies van mavo/vmbo-t of hoger.

 

Plaatsing

Van de toelaatbare leerlingen wordt bepaald binnen welke leerweg de leerling het best plaatsbaar is. Hierbij gebruiken we ook de mogelijkheid om de samenstelling van klassen binnen zekere grenzen zo aan te passen, dat we zo veel mogelijk aangemelde leerlingen kunnen plaatsen. Als er te veel aanmeldingen per leerweg zijn dan wordt, na toepassing van de voorrangsregels, geloot binnen de oververtegenwoordigde groep leerlingen. Deze eventuele loting vindt bij de notaris plaats. 

In de afgelopen twee schooljaren hebben we alle leerlingen die toelaatbaar waren kunnen plaatsen binnen een bij hen passende leerweg. Er zijn in deze jaren geen leerlingen uitgeloot. 

 

Het aantal plekken per leerweg:                       Capaciteit naar schooladvies in procenten:

 Praktisch vmbo-t  18 leerlingen  vmbo-t, met lwoo:  7%
 Mavo/Havo  28 leerlingen  vmbo-t:  12%
 Havo/Vwo:  60 leerlingen  vmbo-t t/m havo:  15%
 vwo:   30 leerlingen  havo:  22%
 Totaal:  136 leerlingen  havo t/m vwo:  22%
     vwo:   22%


De capaciteit die onze school heeft benoemd voor schooljaar 2021-2022, moet gezien worden als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en voor de totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

 

Voorrangsregels De Vrije School Den Haag

Een leerling krijgt voorrang als zij/hij:

 1. afkomstig is van een vrije basisschool;
 2. een broer of zus heeft die op De Vrije School Den Haag VO ingeschreven staat. 

Er is een maximum aantal plaatsen (136) vastgesteld omdat we daardoor de leerlingen het best kunnen bedienen en de school niet te groot wordt. In de afgelopen twee schooljaren hebben we alle leerlingen die toelaatbaar waren, kunnen plaatsen binnen een bij hen passende leerweg. Er zijn in deze jaren geen leerlingen uitgeloot.

 

Havo en vwo

Leerlingen in het havo/vwo-traject doen binnen vijf jaar (havo) of zes jaar (vwo) examen. Stapelen na het havo-examen naar vwo is goed mogelijk. Hierdoor is het voor deze groep leerlingen, die met het vwo-examen eindigen, mogelijk het hele vrijeschoolprogramma (klas 7 t/m 12) te volgen. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een homogene vwo klas geformeerd. Voor meer informatie over deze leerweg kunt u contact opnemen met Harmen Fijn: h.fijn@vsdenhaag.nl.

 

Mavo en mavo/havo

Mavo en mavo/havo

Leerlingen met mavo en mavo/havo advies worden geplaatst in het mavo/havo-traject. Al deze leerlingen sluiten in principe na vier jaar af met een mavo-examen. Leerlingen die dat kunnen en willen, stapelen daarna naar het havo-traject. Hierdoor is het voor deze groep leerlingen, die met het havo-examen eindigen, mogelijk het vrijeschoolprogramma (klas 7 t/m 11) te volgen. Voor meer informatie over deze leerweg kunt u contact opnemen met Bodine Bonnenberg: b.bonnenberg@vsdenhaag.nl

 

Praktisch mavo-vmbo-t

Elk schooljaar formeert De Vrije School Den Haag een mavo/vmbo-t klas voor leerlingen die beter leren door eerst te doen. Deze klas is toegankelijk voor leerlingen met een mavo-vmbo-t advies en leerwegondersteuning (LWOO). Er is ook plaats voor enkele leerlingen zonder LWOO. Leerlingen in het Praktisch mavo-vmbo-t sluiten na vier jaar af met een normaal mavo (vmbo-t) examen. Voor meer informatie over deze leerweg kunt u contact opnemen met Rick Ehlert: r.ehlert@vsdenhaag.nl

 

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het kader van passend onderwijs zal individueel bekeken worden of De Vrije School Den Haag hier voldoende op in kan spelen. (zie school ondersteuningsplan (SOP) website: https://vo.devrijeschooldenhaag.nl/public/informatie/ouders/zorg.)

Indien de benodigde ondersteuning niet geboden kan worden, of de leerling met een extra ondersteuningsbehoefte wordt uitgeloot, is De Vrije School Den Haag verantwoordelijk voor een passende onderwijsplek in de regio. Plaatsing van deze leerling gebeurt altijd met behulp van het samenwerkingsverband Zuid Holland West.

 

Voor tussentijdse aanmeldingen gebruik onderstaand formulier.

Leerlingen uit groep 8 (klas 6) kunnen zich niet via onderstaand formulier aanmelden. Aanmelden kan alleen via het aanmeldformulier verkregen via de basisschool.