Toelichting leerjaren

De middenbouw: klas 7 en klas 8, de eerste twee jaar

Kinderen op de vrijeschool komen van verschillende basisscholen. Sommigen van de vrijebasisschool anderen uit het reguliere onderwijs. Om daar één groep van te maken beginnen we het schooljaar met introductieweken. Door vele activiteiten leren kinderen elkaar, de stad en de school beter kennen. De leerlingen sluiten deze weken af met een themafeest alleen voor de middenbouw.

 

Klassenleraar

Zoals gezegd heeft de middenbouw gedurende twee jaar dezelfde klassenleraar. Zo leert de leerkracht de leerlingen goed kennen en kan hij zich een goed beeld vormen van hun ontwikkeling. De meeste lessen worden in het eigen middenbouwlokaal gegeven. De klassenleraar geeft een groot aantal lessen zelf. Hij kent de thuissituatie en is het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers.

 

Periodeonderwijs

De vrijeschool maakt gebruik van zogeheten periodeonderwijs. Elke ochtend staat gedurende drie tot vier weken de eerste twee uur één vak centraal. Leerlingen benaderen dat vak op verschillende manieren. Met hun hoofd (door de stof te begrijpen en te leren), hart (doordat de stof invoelbaar wordt gemaakt) en handen (door er op een kunstzinnige manier met hun handen mee aan de slag te gaan…).  Daarna krijgen zij les volgens een vast weekrooster met andere vakken en activiteiten. Die lessen worden gegeven door vakdocenten.

 

Huiswerk

Voor de periodelessen moet dagelijks huiswerk gemaakt worden.  Bij de exacte vakken geldt dat er vooral veel met rekentechnische opgaven geoefend moet worden. Dit gebeurt in de les, maar ook thuis.

Sommige vakken hebben periodiek schriftelijke en mondelinge overhoringen. Naast het leren voor toetsen, maken leerlingen bij Nederlands bijvoorbeeld boekverslagen en schrijfopdrachten. Bij de vreemde talen toetsen de leerkrachten elke week nieuw vocabulaire. 

Leerlingen kunnen op school, tegen betaling, deelnemen aan huiswerkbegeleiding.

 

Sectorkeuze eind klas 8

Leerlingen die  in de mavo/havo klas zitten, maken eind 8e klas een sectorkeuze voor klas 9. Het Praktisch vmbo-t kiest standaard de sector Zorg en Welzijn.

 

 

Activiteiten naast de lessen
 

Werkweek

Aan het einde van het jaar gaat de 7e klas op werkweek in het bos. Deze avontuurlijke week staat in het teken van samenwerking en doorzettingsvermogen maar er is natuurlijk ook veel sport, spel en gezelligheid.

 

Ardennen

In de 8e klas gaan de leerlingen op survival in de Belgische Ardennen op een campingterrein aan de rivier de Ourthe. Dit is een actieve week waarin we afdalen in grotten, heuvels beklimmen, abseilen en kanoën op de rivier. Spelenderwijs maakt de klas kennis met geologie, natuurkunde en aardrijkskunde, maar ook met vaardigheden als samenwerken en elkaar helpen. Daarnaast is het natuurlijk vooral een gezellige en sportieve week.

 

Toneel

In de 8e klas voeren leerlingen met hun eigen klas een toneelstuk op. Leerlingen kiezen met de klassenleerkracht een stuk uit en voeren dat na afloop van de periode op voor leerlingen, ouders en andere belangstellenden.

 

Sportdag en toernooien

Jaarlijks is er een sportdag voor de hele school. Enkele keren per jaar houden we een voetbal-, volleybal-, softbal-, of basketbaltoernooi. Deze sportactiviteiten gelden ook voor de bovenbouw.

 

Gezondheidsonderzoek

In de 8ste klas krijgen alle leerlingen thuis een uitnodiging voor een kort onderzoek met de jeugdverpleegkundige. Het onderzoek vindt plaats op school.

'De school heeft mij geleerd sociaal te zijn in een groep en leert mij een individu te zijn' (leerling)

De bovenbouw, klas 9 t/m 12

In de loop van klas 8 wordt duidelijk op welk niveau de leerling eindexamen gaat doen. Leerlingen kiezen aan het einde van de 8e klas voor dat niveau. Dat kan dus vwo, havo, vmbo-t of praktisch vmbo-t zijn.

 

Klassenleraar

Vanaf de 9e klas krijgen de leerlingen nieuwe klassenleraren. Zij begeleiden de klas tot en met de 10e klas vmbo-t of 11e klas (pre-examenjaar). De klassenleraren zijn ook hier het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders. De begeleiding in de bovenbouw is ook hier gericht op de ontwikkeling van de leerling, zijn studievoortgang en welzijn. De klassenleraar volgt het groepsproces van de klas op de voet.

 

Zorgcoördinator

Leerlingen die om welke reden dan ook ondersteuning nodig hebben bij hun functioneren op school kunnen altijd bij hun klassenleraar aankloppen. Als dit niet genoeg is, kan de zorgcoördinator van school helpen. De zorgcoördinator regelt en organiseert de zorg binnen een school.

 

Decaan

De decaan begeleidt de oriëntatie van de leerlingen op hun loopbaan na school. Hij/zij geeft klassikale en individuele voorlichting en adviseert ouders en leerlingen op het gebied van de opleidingskeuze en de daarmee samenhangende eisen (opleidingseisen, wensenniveau en keuze examenprofiel).

De decaan helpt ook bij het zoeken naar een geschikte school in het beroepsonderwijs of ander voortgezet onderwijs voor leerlingen die voortijdig de school verlaten.

 

 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding is stevig verankerd in het leerplan. Een goede individuele begeleiding en groepsbegeleiding vindt plaats door klassenleraren bijgestaan door de decanen. Het beleid is gericht op aansluiting op de individuele ontwikkeling van de leerling. In de eerste leerjaren ligt het accent op begeleiding naar een juist vakkenkeuze en in de latere leerjaren vindt oriëntatie plaats op het vervolgonderwijs. LOB is ook praktijkgericht. Leerlingen volgen stages, gastlessen, nemen deel aan excursies en krijgen informatie van oud-leerlingen om zicht te krijgen op studie en loopbaan.

 

 

Activiteiten buiten de lessen om

 

Excursie

Aan het einde van het schooljaar bezoeken de leerlingen uit de 9e klas een pretpark, gaan een dag zeilen of een nachtje kamperen.

 

Stage

In de 11e klas lopen leerlingen twee weken stage in een sociale instelling. Leerlingen oefenen hiermee hun sociale vaardigheden en oriënteren zich op verschillende beroepen.

 

Rechtbank en landmeten

In de 9e klas is er een zogeheten landmeetweek. Als echte landmeters beschrijven en meten leerlingen een bepaald gebied. In deze week staat de integratie van aardrijkskunde, wiskunde, sport en spel centraal.

 

Buitenlandse cultuurreis

Leerlingen van de 10e klas organiseren in samenwerking met de klassenleraar hun eigen buitenlandse cultuurreis naar een van de Europese culturele hoofdsteden. De geplande reis sluit aan bij de behandelde lesstof van bijvoorbeeld de talen, (kunst)geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en economie. Deze reis noemen we ‘eindreis’.

 

Debat

Klas 11 debatteert jaarlijks met ambtenaren van het Ministerie van Financiën.

 

Lab

Elk jaar bezoekt een mobiel laboratorium de leerlingen met het bètaprofiel Natuur en Techniek uit klas 11. Een onderwerp dat leerlingen dan onderzoeken is bijvoorbeeld gentechniek.

 

Toneel en musea

Voor de kunstvakken bezoeken leerlingen af en toe musea en theatervoorstellingen. In de 11e klas voeren leerlingen met hun eigen klas een toneelstuk op.

 

Studiekeuzedag

Tijdens de studiekeuzedag geven oud-leerlingen workshops voor leerlingen uit de 10e, 11e en 12e klas over hun beroep en hoe zij daartoe gekomen zijn.

 

Profielwerkstuk

Het profielwerkstuk is een praktische opdracht. Leerlingen maken een uitgebreid werkstuk over een onderwerp dat te maken heeft met hun gekozen profiel. Zij presenteren dit uiteindelijk voor leraren, leerlingen en ouders.

Jaarfeesten

Een belangrijk onderdeel in het vrijeschoolonderwijs en een hulpmiddel bij het intensief volgen van de seizoenen, is het vieren van de jaarfeesten. In de loop van het schooljaar worden de volgende feesten gevierd:

 

Michaëlsfeest; 29 september

Het is een tijd waarin het leven in de natuur zich terugtrekt. In de zomer kon de mens kracht putten uit die natuur, nu begint het zich naar binnen te keren. Op zijn bezinningsweg wordt de mens geconfronteerd met de draak die overwonnen moet worden.

Michaël is één van de zeven aartsengelen en overwinnaar van de draak. Ieder jaar doen vrijescholen uit de hele wereld mee aan de WOW-day (Waldorf One World), een internationale campagne waarbij leerlingen door middel van projecten geld inzamelen voor andere kinderen die het hard nodig hebben. Vanaf 2018 doen ook wij hier aan mee.

 

Advent: vanaf de vierde zondag voor Kerstmis

De tijd voor Kerst heet de adventstijd; de adventstijd begint vier zondagen voor Kerst, en elke zondag wordt er een extra kaarsje aangestoken in de adventskrans. Deze tijd is de tijd van de verwachting. We leven naar Kerstmis toe.

Lees in de bijlage over de advent viering bij ons op school.

 

Download:

Advent viering

Sint Nicolaas: 5 december

Sint Nicolaas, bij ons gevierd op 5 december, herinnert aan de bisschop van Myra, die vele goede daden deed. Daarnaast wordt dit feest simpelweg gevierd op de manier die we allemaal kennen: dat is het feest van geven en ontvangen.

 Vanaf het 3e uur op of rond 5 december wordt Sinterklaas met de eigen klas gevierd.

 

Kerstmis: 24, 25 en 26 december

Het feest van Kerst vieren we op het moment van de winterzonnewende. De zon is over haar diepste punt heen; vanaf nu wordt het weer lichter. De geboorte van het Christuskind in de kerstnacht verbeeldt het goddelijke licht, dat op aarde komt.

De week voor de kerstvakantie voeren de leraren voor de leerlingen het paradijsspel en het kerstspel op.

De vrijdag voor de kerstvakantie vieren de middenbouw klassen met elkaar kerst met de eigen klas. De bovenbouw viert met elkaar kerst in de grote zaal. Leerlingen verzorgen de organisatie. Dragen voor en maken muziek.

 

Driekoningen: 6 januari

Op 6 januari herdenken we dat er drie koningen, of wijzen, uit het Oosten het Christuskind kwamen aanbidden. Zij gaven het Kind goud, wierook en mirre. Deze gaven kun je ook symbolisch zien. Goud staat dan voor inzicht in de goddelijke en geestelijke wereld, wierook voor offerbereidheid en deugd en mirre voor de verbinding van de ziel met het eeuwige, onsterfelijke.

In de week na de kerstvakantie voeren de leraren voor de leerlingen het driekoningenspel op.

Lees in de bijlage de achtergrondinformatie over de spelen.

 

Download:

Achtergrondinformatie over de spelen

Pasen: zondag na de eerste volle maan in de lente

Pasen is het feest van de opstanding van Christus uit de dood en van het ontluiken van de natuur. Er is verwachting, hoop, ontwikkeling, groei.

Je hebt op tweede paasdag vrij.

 

Pinksteren:  zevende zondag na Pasen

We herdenken de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. Pinksteren sluit aan bij Pasen. De bloei van de natuur is een belangrijk element, maar ook de christelijke gebeurtenis.

De leerlingen zijn op tweede pinksterdag vrij.