Praktisch vmbo-t

Kleine klassen, veel individuele aandacht

 

De Vrije School Den Haag heeft ook een Praktisch vmbo-t. Praktisch vmbo-t en lwoo biedt binnen de vrijeschool leerweg ondersteunend onderwijs op vmbo-t niveau. De leerlingen sluiten hun de schoolcarrière met een diploma af.

Deze afdeling stelt zich ten doel de vastgelopen ontwikkeling van kinderen vlot te trekken en voorwaarden te creëren, zodat de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige wereldburgers.

 

Er zitten ongeveer 18 leerlingen in een klas van het Praktische vmbo-tl. Hierdoor kunnen de leerkrachten veel individuele aandacht geven en wordt een eventuele hulpvraag snel gesignaleerd. Deze hulpvraag wordt in het docententeam besproken en, waar nodig, doorgegeven aan het zorgteam. Zo is er een adequate structuur waarbij de leerlingen de zorg krijgen die zij nodig hebben. Als er sprake is van een specifieke vraag, kan er begeleiding plaatsvinden in de vorm van schoolmaatschappelijk werk, remedial teaching en muziektherapie.

'Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur’ (Plutarchus)

Onderwijsaanpak

De afdeling Praktisch vmbo-t staat voor Praktisch voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs met theoretische leerweg, met of zonder leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Niet te verwarren met praktijkonderwijs. Hierna afgekort met PT-stroom. De PT-stroom omvat de klassen 7, 8, 9 en 10. Ofwel de klassen 1 t/m 4 van vmbo-t. De leerlingen in de PT-stroom beginnen de dag met ambachtelijk en kunstzinnig onderwijs.

 

Een belangrijk kenmerk van het vrijeschoolonderwijs is het periode-onderwijs. In de PT-stroom wordt dit tijdens het derde en vierde uur als blokuur gegeven. Tijdens het periode-onderwijs wordt de lesstof aangeleerd via de beleving van de leerlingen. De leerlingen krijgen een voor hen persoonlijk geschreven getuigschrift, naast cijferrapporten.

 

De leerlingen gebruiken ook leer- en werkboeken als ondersteuning op het leren, vooral in de vaklessen. Dit als voorbereiding op het vmbo-t examen.

 

Na aanname wordt door de klassenleerkracht in samenwerking met de intern begeleider een handelingsplan opgesteld.

 

PAK-uren
In de PT-stroom krijgen de leerlingen dagelijks de eerste twee uren PAK-onderwijs, (PAK staat voor praktische, ambachtelijke kunstvakken). Dat wordt gegeven in periodes van drie weken. In deze periode staan centraal de praktische, ambachtelijke kunstvakken zoals bijvoorbeeld koken, kartonnage, techniek, houtbewerking, tekenen, toneel, smeden, boetseren, schilderen.

 

De praktische, ambachtelijke en kunstzinnige vakken zijn in de vrijeschool geen losstaande vakken. Zij vormen met de andere vakken een geheel. Lesstof is ontwikkelingsstof. Het onderwijs is er als ondersteuning en als leidraad voor de ontwikkeling van de leerlingen.

 

Vaklessen
Na de grote pauze worden vaklessen gegeven en wordt er gewerkt uit methodes.

 

Huiswerk
Het schoolwerk wordt zoveel mogelijk tijdens schooltijd gemaakt. In een aantal studie-uren, soms een extra uur na het reguliere rooster, ronden de leerlingen hun werk af. Hoewel beperkt, wordt er ook huiswerk meegegeven.

 
Bewegingsonderwijs
Leerlingen in het PT willen bewegen, zijn één en al beweging. Op school wordt daar op verschillende manieren aan tegemoetgekomen in de PAK-uren en de lichamelijke opvoeding. In lessen lichamelijke opvoeding wordt de nadruk vooral gelegd op de ontwikkeling van de motorische competentie en de oriëntatie in de ruimte. Daarnaast leren de leerlingen samenwerken, zich sportief te gedragen en ook te genieten van het spel.

 

Stages
Er wordt in de 9e klas drie weken stage gelopen in kleine winkels zoals een bakkerij, fietsenmaker of kaasboer en in de 10e klas drie weken in een sociale instelling, zoals de kinderopvang, een zorginstelling of instellingen voor verstandelijk beperkten. De stages bieden de leerlingen de kans om een idee te krijgen voor de vervolgopleiding.

 

Levensbeschouwing
De leerlingen krijgen 1 uur per week ‘levensbeschouwing’ in het eerste en tweede leerjaar. De levensweg van historische persoonlijkheden komen aan bod en de voornaamste wereldgodsdiensten worden behandeld.

 

ICT
Computers en computerprogramma’s worden gebruikt ter ondersteuning van het onderwijs.

Zorg

Intern zorgoverleg
Het interne zorgoverleg van de afdeling Praktisch vmbo-tl bestaat uit de zorgcoördinator, de remedial teacher en de muziektherapeut. Het intern zorgoverleg heeft primair tot taak een passend begeleidingsaanbod te bespreken ter ondersteuning van het onderwijsproces van de leerling.

 

Leerlingbespreking
Op verzoek van de mentor, vakleerkracht, therapeut, zorgcoördinator en/of ouders kan bij zorg een leerling besproken worden in een leerlingbespreking, waarbij leden uit het gehele team een indruk van de leerling kunnen geven om zo tot een beter beeld van de leerling te komen. De voorzitter van de vergadering maakt een overzicht van de aanmeldingen.

 

Een leerling wordt besproken in aanwezigheid van het gehele team. Hiervan wordt verslag gemaakt. De uitkomst van deze bespreking wordt met de ouders besproken, indien dit nodig is. Uiteraard heeft de leerlingbespreking een vertrouwelijk karakter.

 

Extra ondersteuning
Voor leerlingen die om welke reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben, zijn op school de volgende personen aanwezig: een zorgcoördinator, remedial teacher, muziektherapeut en een schoolmaatschappelijk werker.

 

Groepsplan
Voor alle leerlingen stellen de mentoren eens per jaar een zogeheten groepsplan op. Daarin staat de ondersteuningsbehoefte van iedere leerling. Bijvoorbeeld dat hij/zij snel is afgeleid of prikkelgevoelig is. Docenten kunnen daar dan beter rekening mee houden in de lessen. Drie keer per jaar evalueert de mentor met de zorgcoördinator het groepsplan en stelt het zo nodig bij.

 

Dyslexieprotocol
De Vrije School Den Haag heeft een dyslexieprotocol dat we gebruiken om leesproblemen bij leerlingen te signaleren. Hierin staat in een stappenplan uitgewerkt hoe we leerlingen met leesproblemen begeleiden. Ook geeft het protocol aanwijzingen voor observatie en toetsing van leesvaardigheden.

Er bestaat ook een mogelijkheid om van een onafhankelijk bureau een dyslexieverklaring te krijgen. De ouders en de school delen deze kosten. Het dyslexieprotocol kunt u inzien of opvragen bij de dyslexiecoaches op school.

 

Remedial teaching en Muziektherapie
Als de mentor vermoedt dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft, meldt hij dat bij de zorgcoördinator. In overleg met de ouders ende leerling zoeken zij samen naar een goede  oplossing. Bijvoorbeeld remedial teaching (bij leerproblemen) of muziektherapie (bij sociaal- emotionele problematiek). De zorgcoördinator besluit welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. De ouders worden hier altijd bij betrokken. Voor hen is na afloop een verslag te lezen. Ook kunnen zij desgewenst een gesprek voeren met de therapeut.

Download:

Extra faciliteiten Praktisch vmbo-t