Hoe meld ik mijn zoon/dochter af

Absentmeldingen

Een ziekmelding dient vóór 8:15 uur via Magister te worden ingevoerd.  Dus niet bij de leerkracht zelf.  Ziekmelden kan alleen voor de dag zelf en de dag erna. 

U kunt de app niet gebruiken voor aankondiging bezoek aan ortho of arts. Bij melden via de Magister app wordt uw zoon/dochter namelijk automatisch voor de gehele dag ziek gemeld. 

 

Bij de start van het hoofdonderwijs (eerste twee uren) houden wij een extra absentiecontrole. 

 

Voor langdurige absentie wegens ziekte verzoeken wij u telefonisch (070 -3244300) contact op te nemen met de school.

 

 

 

Download:

Handleiding ziekmelden via Magister door ouders/verzorgers

Tijdens de schooldag ziek naar huis
Als de leerling tijdens schooltijd ziek wordt, moet hij / zij zich melden bij de receptie. De leerling mag naar huis nadat de ouder/verzorger telefonisch akkoord heeft gegeven aan de receptiemedewerker.

 

Overige verzuim (doktersbezoek, verlof etc.)

De ouders van leerlingen die gedurende de schooldag naar dokter of bijvoorbeeld orthodontist moeten,  dienen óf 48 uur dit van te voren via het mailadres: secretariaat@vsdenhaag.nl  door te geven. Óf de leerling geeft vóór het verlaten van de school een door de ouders/verzorgers ondertekend briefje bij de receptie af. Dus niet bij de leerkracht zelf. De leerling is er zelf verantwoordelijk voor dat dit briefje bij de receptie terecht komt.

Als het kan, worden dit soort afspraken buiten schooltijd gemaakt.

 

Leerlingen die geblesseerd zijn dienen zowel in de lessen lichamelijke opvoeding als in de euritmielessen aanwezig te zijn. Zij krijgen dan bijvoorbeeld andere taken. Bij langdurige blessures kunnen er, na overleg met de betreffende docent(en), roosterveranderingen voor de betreffende leerling worden afgesproken m.b.t. bovengenoemde vakken.

 

Bijzonder verlof  (buiten de schoolvakanties of bij gewichtige omstandigheden)
Verlof buiten de schoolvakanties is in principe niet mogelijk.

Soms kunnen ouders geen vrij krijgen van het werk tijdens de schoolvakanties. Bijvoorbeeld omdat zij seizoensgebonden werk doen. Of omdat er dan piekdrukte is op het werk. In dat geval kan er een verzoek ingediend worden voor bijzonder verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling. 

De rector kan u om een werkgeversverklaring of een ‘eigen verklaring zelfstandige’ vragen. Daarin staat dat u bijvoorbeeld niet op een ander moment op vakantie kunt gaan. De rector beslist of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar.

  

U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Zie de site van de Rijksoverheid of Gemeente Den Haag (luxe verzuim) voor informatie.

Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als het schoolhoofd hier vooraf toestemming voor geeft. 

 

Toestemming voor bijzonder schoolverlof aanvragen
U vraagt toestemming bij de rector van de school via onderstaande link. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u dit verlof willen laten ingaan aan ons toezenden.

aanvraagformulier bijzonder verlof


Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties
Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
Het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
Het een gezinsvakantie betreft, die niet langer duurt dan 10 schooldagen.

 

Vrijstelling van schoolbezoek kan op grond van artikel 11 van de Leerplichtwet 1969 worden verleend. De aanvraag dient door de ouder(s)/verzorger(s) tenminste vier weken voor het gevraagde verlof via bovenstaande link bij leerlingzaken te zijn ingeleverd. 


Bezwaar maken tegen beslissing rector
Bent u het niet eens met de beslissing van de rector of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.  Op de site van de gemeente kunt u de brochure downloaden.

 

Bijgewerkt 8 juni 2021 msu