Meld je aan bij De Vrije School Den Haag!

 

Wat leuk dat jij je wilt aanmelden!
  

Veel gestelde vragen en antwoorden en filmpjes over o.a. het onderwijsaanbod vind je onder deze link

 

Voor tussentijdse aanmeldingen - scrol je door naar beneden - waar je het aanmeldformulier kunt invullen. Je ontvangt dan bericht van ons.  

Dit formulier kun je niet gebruiken voor aanmeldingen brugklas/ 7e klas.

Deze lopen via de hieronder beschreven BOVO-procedure. 

 

Aanmeldprocedure 2023-2024 middenbouw (brugklas) voor vwo, havo, mavo,

(Maris: vmbo basis kader)

 

 De schoolbesturen PO & VO en de gemeenten in de regio Haaglanden hebben afspraken gemaakt over het proces van aanmelden en inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de regionale BOVO-procedure (zie www.bovohaaglanden.nl).

Ouders kunnen hun kind aanmelden op meerdere scholen. In onze regio wordt dit mogelijk gemaakt door middel van een voorkeurslijst. Op de voorkeurslijst staan alleen de scholen, die passen bij het basisschooladvies van de leerling.

 

Procedure van aanmelding (BOVO)

 • Met het officiële, ondertekende BOVO aanmeldformulier vanuit de basisschool met daarop het schooladvies en de unieke code én de voorkeurslijst meldt u uw kind aan bij de school van uw eerste keuze.
 • De aanmelding is pas officieel als de ouder een handtekening heeft geplaatst op het aanmeldformulier met de voorkeurslijst.
 • De leerling wordt aangemeld bij een school die past bij het zgn. schooladvies. Voor De Vrije School Den Haag betekent dat minimaal een mavo/vmbo-t-advies.
 • De leerling wordt aangemeld tijdens de (aangepaste) aanmeldingsperiode van het BOVO-tijdpad. De eerste aanmeldperiode is dit jaar van 11 t/m 24 februari 2023. In deze weken kunnen kinderen digitaal / contactloos (via de post, brievenbus, mail) worden aangemeld. Mailadres: t.remmerswaal@vsdenhaag.nl . Zaterdag en zondag is de school gesloten. U kunt op deze dagen eventueel uw aanmelding in de brievenbus naast de voordeur stoppen. 
 • Binnen deze periode is het mogelijk uw kind uit de aanmelding terug te trekken. De ouders leveren nieuwe formulieren in bij de nieuwe school van hun eerste keuze.
 • Indien de basisschool niet met POVO Onderwijs Transparant (OT) werkt en de leerling dus geen aanmeldformulier met het schooladvies en de unieke aanmeldcode heeft, kan deze toch worden aangemeld. In dat geval nemen de ouders telefonisch of per e-mail contact op met Trudis Remmerswaal: t.remmerswaal@vsdenhaag.nl.
 • Alle ouders en leerlingen krijgen na de eerste aanmeldperiode op woensdag 5 april 2023 bericht over plaatsing of uitloting. Als een leerling nog niet geplaatst is, dan vindt u een overzicht van nog beschikbare plaatsen op andere scholen op scholenwijzer.denhaag.nl.  Als de school na de eerste aanmeldperiode nog plek over heeft, dan kan de leerling aangemeld worden gedurende de tweede aanmeldperiode van dinsdag 11 t/m donderdag 14 april 2023. U ontvangt dan op donderdag 20 april 2023 bericht over de plaatsing.

Toelaatbaarheid

Leerlingen van alle gezindten en achtergronden zijn welkom op De Vrije School Den Haag.

De leerling is aangemeld met het BOVO aanmeldformulier met daarop het schooladvies en de unieke code, dat de basisschool verstrekt heeft, met daarbij de voorkeurslijst.
Het advies van de basisschool van de leerling is (wettelijk) leidend en voor De Vrije School Den Haag geldt een basisschool advies van mavo/vmbo-t of hoger.
 

Plaatsing

Van de toelaatbare leerlingen wordt bepaald binnen welke leerweg de leerling het best plaatsbaar is. Hierbij gebruiken we ook de mogelijkheid om de samenstelling van klassen binnen zekere grenzen zo aan te passen, dat we zo veel mogelijk aangemelde leerlingen kunnen plaatsen. Als er te veel aanmeldingen per leerweg zijn dan wordt, na toepassing van de voorrangsregels, geloot binnen de oververtegenwoordigde groep leerlingen. Deze eventuele loting vindt bij de notaris plaats. 

 

Het aantal plekken per leerweg:                  

- mavo  26
- mavo/havo:  26
- havo  28
- havo/vwo:  28
- vwo:  28
Totaal:      136

 

Capaciteit naar schooladvies in procenten:  

- mavo/vmbo-t, met LWOO  9,5%
- mavo/vmbo-t:    9,5%
- mavo/vmbo tl t/m havo:  19%
- havo:     20,6%
- havo t/m vwo:  20,6%
- vwo:    20,6%

 

 

De capaciteit, die onze school heeft benoemd, moet gezien worden als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en voor de totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

 

Voorrangsregels De Vrije School Den Haag

Een leerling krijgt voorrang als zij/hij:

 1. afkomstig is van een vrije basisschool;
 2. een broer en/of zus heeft die op De Vrije School Den Haag VO ingeschreven staat.
   

Er is een maximum aantal plaatsen (136) vastgesteld omdat we daardoor de leerlingen het best kunnen bedienen en de school niet te groot wordt. In de afgelopen twee schooljaren hebben we alle leerlingen, die toelaatbaar waren, kunnen plaatsen binnen een bij hen passende leerweg. Er zijn in deze jaren geen leerlingen uitgeloot.

 

Vwo en havo

Leerlingen in het havo of vwo traject doen binnen vijf jaar (havo) of zes jaar (vwo) examen. Opstroom na het havo examen naar vwo is goed mogelijk. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een homogene vwo klas geformeerd. Voor meer informatie over deze leerweg kunt u contact opnemen met Harmen Fijn: h.fijn@vsdenhaag.nl.

 

Mavo en mavo/havo

Leerlingen met mavo en mavo/havo advies worden geplaatst is het mavo/havo traject. Al deze leerlingen sluiten in principe na vier jaar af met een mavo examen. Leerlingen die dat kunnen en willen, stromen daarna op naar het havo traject. Hierdoor is het voor deze groep leerlingen, die met het havo-examen eindigen, mogelijk het hele vrijeschoolprogramma (klas 7 t/m 12) te volgen. Voor meer informatie over deze leerweg kunt u contact opnemen met Cathrineke de Letter:  c.lans@vsdenhaag.nl.

 

Leerlingen met LWOO en leerlingen met extra ondersteuning

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het kader van passend onderwijs zal individueel bekeken worden of de school voldoende kan inspelen op de specifieke vraag (zie ondersteuningsplan website: https://vo.devrijeschooldenhaag.nl/public/informatie/ouders/zorg).

Indien de benodigde ondersteuning niet geboden kan worden of als de leerling met extra ondersteuning wordt uitgeloot, is De Vrije School Den Haag verantwoordelijk voor een passende onderwijsplek in de regio. Plaatsing van deze leerlingen gebeurt altijd in samenwerking met het Samenwerkingsverband Zuid Holland West (SWVZHW). Voor het plaatsen van deze leerlingen is een beperkte periode in het tijdpad opgenomen. Leerlingen, die niet op de school van eerste keuze geplaatst kunnen worden, krijgen voorrang bij plaatsing op een andere school.

 

Vmbo basis-kader

In samenwerking met het Maris College is op 5 september ook een leerweg vmbo basis- en kader aan de Toscaninistraat in Den Haag geopend. Het Maris Waldorf. Aanmelden hiervoor loopt via het Maris College.

Tussentijdse aanmeldingen

 

Voor tussentijdse aanmeldingen kunt u onderstaand formulier gebruiken.

(Leerlingen uit groep 8 (klas 6) kunnen zich niet via onderstaand formulier aanmelden.  Zij kunnen zich alleen aanmelden met behulp van het aanmeldformulier verkregen via de basisschool.)