Meld je aan bij de Vrije School Den Haag!

Wat leuk dat jij je wilt aanmelden!

 

Voor de brugklas (7e klas) zijn er voor schooljaar 2020-2021 nog enkele plaatsen vrij. In enkele hogere leerjaren is er een beperkte hoeveelheid plaatsen beschikbaar. Bij aanmelding voor een leerjaar waar geen plaatsten beschikbaar zijn, kunnen wij je op een wachtlijst plaatsen. 

 

Onderstaand vind je alle informatie over hoe jij je kan aanmelden voor onze school.

 

Aanmeldingen tweede periode dinsdag 7 t/m dinsdag 14 april 2020

Onze school doet mee aan de tweede aanmeldperiode voor nieuwe brugklassers. Deze periode is van woensdag  8 t/m dinsdag 14 april 2020. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar op mavo, havo en vwo. Voor vragen over hoe u uw kind kunt aanmelden tijdens deze korte, tweede aanmeldperiode kunt u mailen naar Trudis Remmerswaal ,  t.remmerswaal@vsdenhaag.nl 

Als u uw telefoonnummer hierbij aangeeft zal zij u hierover bellen.

 

Aanmeldprocedure voor schooljaar 2020-2021

De Vrije School Den Haag (voortgezet onderwijs (VO))

 

De schoolbesturen PO & VO en de gemeenten in de regio Haaglanden hebben afspraken gemaakt over het proces van aanmelden en inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de regionale BOVO-procedure (zie www.bovohaaglanden.nl).

Ouders kunnen hun kind aanmelden op meerdere scholen. In onze regio wordt dit mogelijk gemaakt door middel van een voorkeurslijst. Op de voorkeurslijst staan alleen de scholen, die passen bij het basisschooladvies van de leerling.

 

Procedure van aanmelding (BOVO)

 • Met het officiële, ondertekende aanmeldformulier met daarop het schooladvies en de unieke code én de voorkeurslijst meldt u uw kind persoonlijk aan bij de school van uw eerste keuze.
 • De aanmelding is pas officieel als de ouder een handtekening heeft geplaatst op het aanmeldformulier met de voorkeurslijst.
 • De leerling wordt aangemeld bij een school die past bij het zgn. schooladvies. Voor De Vrije School Den Haag betekent dat minimaal een mavo/vmbo-t-advies.
 • De leerling wordt aangemeld tijdens de aanmeldingsperiode van het BOVO tijdpad. De eerste aanmeldperiode is dit jaar van 1 februari t/m 14 februari 2020.
 • Binnen deze periode is het mogelijk uw kind uit de aanmelding terug te trekken. De ouders leveren nieuwe formulieren in bij de nieuwe school van hun eerste keuze.
 • Na aanmelding ontvangen de ouders per mail een vragenformulier met het verzoek deze uiterlijk 28 februari, maar liefst eerder, per mail te retourneren.
 • Indien de basisschool niet met POVO Onderwijs Transparant (OT) werkt en de leerling dus geen aanmeldformulier met het schooladvies en de unieke aanmeldcode heeft, kan deze toch worden aangemeld. In dat geval nemen de ouders telefonisch of per e-mail contact op met mw. Remmerswaal: t.remmerswaal@vsdenhaag.nl.
 • Alle ouders en leerlingen krijgen na de eerste aanmeldperiode op woensdag 25 maart 2020 bericht over  plaatsing of uitloting. Als een leerling nog niet geplaatst is, dan vindt u een overzicht van nog beschikbare plaatsen op andere scholen op scholenwijzer.denhaag.nl. Op maandag 30 maart gaat de tweede aanmeldperiode van start.
 • Als de school na de eerste aanmeldingsperiode nog plek over heeft, dan kan de leerling op die school aangemeld worden gedurende de tweede aanmeldingsperiode van 30 maart t/m 3 april 2020. U ontvangt dan op woensdag 8 april of uiterlijk 9 april 2020 bericht over de plaatsing.

Toelaatbaarheid

Leerlingen van alle gezindten en achtergronden zijn welkom op de vrijeschool.
De leerling is aangemeld met het aanmeldformulier met daarop het schooladvies en de unieke code, dat de basisschool verstrekt heeft, met daarbij de voorkeurslijst.
Het advies van de basisschool van de leerling is (wettelijk) leidend en voor De Vrije School Den Haag geldt een basisschool advies van mavo/vmbo-t of hoger.
 

Plaatsing

Van de toelaatbare leerlingen wordt bepaald binnen welke leerweg de leerling het best plaatsbaar is. Hierbij gebruiken we ook de mogelijkheid om de samenstelling van klassen binnen zekere grenzen zo aan te passen, dat we zo veel mogelijk aangemelde leerlingen kunnen plaatsen. Als er te veel aanmeldingen per leerweg  zijn dan wordt, na toepassing van de voorrangsregels, geloot binnen de oververtegenwoordigde groep leerlingen. Deze eventuele loting vindt bij de notaris plaats.

 

Het aantal plekken per leerweg:                       Capaciteit naar schooladvies in procenten:

 Praktisch vmbo-t  18 leerlingen  vmbo-t, met lwoo:  7%
 Mavo/Havo  28 leerlingen  vmbo-t:  12%
 Havo/Vwo:  60 leerlingen  vmbo-t t/m havo:  15%
 vwo:   30 leerlingen  havo:  22%
 Totaal:  136 leerlingen  havo t/m vwo:  22%
     vwo:   22%


De capaciteit die onze school heeft benoemd voor schooljaar 2020-2021, moet gezien worden als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en voor de totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

 

Voorrangsregels De Vrije School Den Haag

Een leerling krijgt voorrang als zij/hij:

 1. afkomstig is van een vrije basisschool;
 2. een broer of zus heeft die op De Vrije School Den Haag VO ingeschreven staat. 

Er is een maximum aantal plaatsen (136) vastgesteld omdat we daardoor de leerlingen het best kunnen bedienen en de school niet te groot wordt. In de afgelopen twee schooljaren hebben we alle leerlingen die toelaatbaar waren, kunnen plaatsen binnen een bij hen passende leerweg. Er zijn in deze jaren geen leerlingen uitgeloot.

 

Vwo en havo

Leerlingen in het havo-vwo traject doen binnen vijf jaar examen havo of binnen zes jaar vwo. Opstroom na het havo examen naar vwo is goed mogelijk. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een homogene vwo klas geformeerd. Voor meer informatie over deze leerweg: Harmen Fijn: h.fijn@vsdenhaag.nl.

 

Mavo en mavo/havo

Leerlingen met mavo en mavo/havo advies worden geplaatst is het mavo/havo traject. Al deze leerlingen sluiten in principe na vier jaar af met een mavo examen. Leerlingen die dat kunnen en willen, stromen daarna op na het havo traject. Hierdoor is het voor deze groep leerlingen, die met het havo examen eindigen, mogelijk het hele vrijeschoolprogramma (klas 7 t/m 12) te volgen. Voor meer informatie over deze leerweg: Ingeborg de Grooth: i.de.grooth@vsdenhaag.nl.

 

Praktisch mavo-vmbo-t

Elk schooljaar formeert De Vrije School Den Haag een mavo-vmbo-t klas voor leerlingen die beter leren door eerst te doen. Deze klas is toegankelijk voor leerlingen met een mavo-vmbo-t advies en leerwegondersteuning (LWOO). Er is ook plaats voor enkele leerlingen zonder LWOO. Leerlingen in het Praktisch mavo vmbo-t sluiten na vier jaar af met een normaal mavo (vmbo-t) examen. Vragen en algemene informatie over het Praktisch mavo-vmbo-t: Rick Ehlert: r.ehlert@vsdenhaag.nl.

 

Leerlingen met LWOO en leerlingen met extra begeleiding

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het kader van passend onderwijs zal individueel bekeken worden of de school voldoende kan inspelen op de specifieke vraag (zie ondersteuningsplan website: https://vo.devrijeschooldenhaag.nl/public/informatie/ouders/zorg.

Indien de benodigde ondersteuning niet geboden kan worden, of de leerling met extra ondersteuning wordt uitgeloot, is De Vrije School Den Haag verantwoordelijk voor een passende onderwijsplek in de regio. Voor het plaatsen van deze leerlingen is een beperkte periode in het tijdpad opgenomen. Indien nodig, kan deze periode op individuele basis verlengd worden tot 24 maart 2020. Leerlingen die niet op de school van eerste keuze geplaatst kunnen worden, krijgen voorrang bij plaatsing op een andere school.

 

 

 

Download:

Aanmeldprocedure brugklas 2020-2021, 1 november 2019

In enkele hogere leerjaren is er een beperkte hoeveelheid plaatsen beschikbaar. Bij aanmelding voor een leerjaar waar geen plaatsten beschikbaar zijn, kunnen wij je op een wachtlijst plaatsen.