Medezeggenschap

Betrokkenheid en medezeggenschap

Betrokkenheid van ouders en leerlingen bij de school

Onderwijs en opvoeding hebben veel met elkaar te maken. Een goed contact tussen ouders (verzorgers) en school is daarom van groot belang. Elk jaar worden per klas twee klassenouders gekozen. Ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad, communicatiegroep, feestcommissie en de redactie van "Seizoener", een landelijk magazine gericht op vrijescholen, dat twee maal per jaar verschijnt. Verder is de school dankbaar dat ouders ondersteuning bieden bij het bijhouden van de sociale media, meegaan met een klassenuitje of kamp en op de open dag aanwezig zijn om informatie uit te wisselen met  nieuwe leerlingen en hun ouders.


Van oudsher heeft de vrijeschool een laagdrempelige cultuur waarbij alle betrokkenen hun wensen en ideeën naar voren kunnen brengen en daarin serieus genomen worden. Medezeggenschap formaliseert deze cultuur op onderdelen, maar vervangt deze niet. De school blijft in gesprek met ouders, leerlingen en leraren, gezamenlijk of afzonderlijk, georganiseerd of spontaan over het reilen en zeilen van de school.

 

De georganiseerde communicatie verloopt op de volgende manieren:

·         De leerlingenraad, waarin leerlingen ontwikkelingen binnen de school bespreken.

·         Het klassenouderoverleg Waalsdorperweg (KOOW) dat enkele keren per schooljaar bijeenkomt en waarin het reilen en zeilen van de school met de klassenouders wordt besproken.

·         Binnen deze organen brengen de leden van de medezeggenschapsraad verslag uit van de besproken punten.

 

Klassenouders en klassenouder-overleg
In elke klas zijn twee of drie ouders klassenouder. De klassenouders worden tijdens de eerste ouderavond van het schooljaar door de ouders van een klas gekozen. De taak van deze klassenouder is een goede band tussen ouders onderling en tussen oudergroep en leerkrachten te bevorderen. De klassenouders assisteren de klassenleerkrachten  bij het voorbereiden van ouderavonden en bij het coördineren van de vrijwilligerstaken van ouders.

 

Klassenouder-overleg Waalsdorperweg (KOOW)

Het KOOW is een vertegenwoordiging van (contact) ouders van leerlingen waar de school graag een beroep op doet. Het KOOW is ingedeeld in drie groepen die overlappen met de drie teams waarin de school zichzelf heeft georganiseerd. Iedere groep staat onder begeleiding van een teamleider van school. De teamleider stelt, met input van de ouders, de agenda op en leidt de KOOW-vergaderingen. Bij de KOOW-overleggen kunnen veranderingen van beleid ter sprake komen, maar kan ook een veel praktischere insteek gekozen worden. Vanuit iedere groep is een afvaardiging die enkele malen per jaar met de schoolleiding spreekt. Bij de uiteindelijke besluitvorming over veranderingen wordt de vmr om advies gevraagd. In de vmr hebben ook twee ouders zitting die de stem van de ouders vertegenwoordigen.                

 

De school wil graag van ouders horen hoe het op school en in de diverse klassen gaat. Het KOOW fungeert daarom ook als bespreekplatform van door klassenouders ingebrachte knelpunten/problemen of complimenten. 

 

Medezeggenschapsraad (mr)
 De medezeggenschapsraad is een formeel orgaan dat overleg voert met de schoolleiders, de bestuurder en de raad van toezicht. Er is één medezeggenschapsraad voor de drie scholen die onder de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN) vallen:

·         Rudolf Steiner College te Rotterdam

·         Marecollege te Leiden

·         De Vrije School Den Haag

In deze medezeggenschapsraad zitten personeelsleden, leerlingen en ouders van de drie scholen, Zij vergaderen volgens een vast rooster op één van de drie scholen in aanwezigheid van de betreffende schoolleider en de bestuurder.

 

De vestigingsmedezeggenschapsraad (vmr)

Op alle drie de vestigingen functioneert de vestigingsmedezeggenschapsraad, afgekort de vmr. In de vmr hebben minimaal vier personeelsleden, twee leerlingen en twee ouders zitting. Met de vmr hopen we de medezeggenschap dichter op de dagelijkse schoolpraktijk af te kunnen stemmen zodat het functioneren van de vmr meer zichtbaar en vooral effectiever wordt. De data van de vergaderingen staan vermeld in de jaarplanner. De vergaderingen zijn in principe openbaar.

                                                                                   

vmr/ mr

Voorzitter: Marcel Nieuwland via m.nieuwland@vsdenhaag.nl

Download:

Vestigings reglement VMR

Download:

Statuut MR ZWN

Download:

Reglement MR ZWN