Medezeggenschap

Betrokkenheid en medezeggenschap

Betrokkenheid van ouders en leerlingen bij de school

Onderwijs en opvoeding hebben veel met elkaar te maken. Een goed contact tussen ouders (verzorgers) en school is daarom van groot belang. Elk jaar worden per klas twee klassenouders gekozen. Ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad, communicatiegroep, feestcommissie en de redactie van "Seizoener", een landelijk magazine gericht op vrijescholen, dat twee maal per jaar verschijnt. Verder is de school dankbaar dat ouders ondersteuning bieden bij het bijhouden van de sociale media, meegaan met een klassenuitje of kamp en op de open dag aanwezig zijn om informatie uit te wisselen met  nieuwe leerlingen en hun ouders.


Van oudsher heeft de vrijeschool een laagdrempelige cultuur waarbij alle betrokkenen hun wensen en ideeën naar voren kunnen brengen en daarin serieus genomen worden. Medezeggenschap formaliseert deze cultuur op onderdelen, maar vervangt deze niet. De school blijft in gesprek met ouders, leerlingen en leraren, gezamenlijk of afzonderlijk, georganiseerd of spontaan over het reilen en zeilen van de school.

 

De georganiseerde communicatie verloopt op de volgende manieren:

·         De leerlingenraad, waarin leerlingen ontwikkelingen binnen de school bespreken.

·         Het klassenouderoverleg Waalsdorperweg (KOOW) dat ca.  vijf keer per schooljaar bijeenkomt en waarin het reilen en zeilen van de school met de klassenouders wordt besproken.

·         Binnen deze organen brengen de leden van de medezeggenschapsraad verslag uit van de besproken punten.

 

Klassenouders en klassenouder-overleg
In elke klas zijn twee of drie ouders klassenouder. De klassenouders worden tijdens de eerste ouderavond van het schooljaar door de ouders van een klas gekozen. De taak van deze klassenouder is een goede band tussen ouders onderling en tussen oudergroep en leerkrachten te bevorderen. De klassenouders assisteren de klassenleerkrachten  bij het voorbereiden van ouderavonden en bij het coördineren van de vrijwilligerstaken van ouders.

 

Klassenouder-overleg Waalsdorperweg (KOOW)
Het Klassenouder-overleg komt ca. vijfmaal per jaar bijeen. Hiervoor worden de klassenouders uitgenodigd. De rector is daar in de regel bij aanwezig, evenals de conrector en teamleiders. Verder is er ook altijd een personeelslid uit de medezeggenschapsraad bij. Klassenouders stimuleren en bevorderen waar mogelijk de communicatie over en weer tussen school en ouders. Daarom is dit overleg voor iedereen van vitaal belang. In de vergadering wordt vanuit allerlei invalshoeken gesproken over wat er in de school speelt.

Hierdoor is er van beide kanten zicht op wat er nodig is. Dit leidt vervolgens tot aanpassingen en bijstellingen. Twee ouders uit het KOOW nemen zitting in de vmr (vestigingsmedezeggenschapsraad).

 

Elke ouder die zich deskundig acht en een kind op de bovenbouw van De Vrije School Den Haag heeft,  kan zich (na aanmelding) aansluiten.

 

Voor het KOOW is contact zoeken met één van de klassenouders de eenvoudigste weg via de voorzitterdoor een mail te sturen naar info@vsdenhaag.nl 

 

Medezeggenschapsraad (mr)
Sinds 2005 functioneert op school de medezeggenschapsraad (mr). De medezeggenschapsraad is een formeel orgaan dat overleg voert met de schoolleiders, de bestuurder en de raad van toezicht. Er is één medezeggenschapsraad voor de drie scholen die onder de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN) vallen:

·         Rudolf Steiner College te Rotterdam

·         Marecollege te Leiden

·         De Vrije School Den Haag

In deze medezeggenschapsraad zitten personeelsleden, leerlingen en ouders van de drie scholen, Zij vergaderen volgens een vast rooster op één van de drie scholen in aanwezigheid van de betreffende schoolleider en de bestuurder.

 

De vestigingsmedezeggenschapsraad (vmr)
Sinds schooljaar 2011-2012 functioneert op alle drie de vestigingen de vestigingsmedezeggenschapsraad, afgekort de vmr. In de vmr hebben minimaal vier personeelsleden, twee leerlingen en twee ouders zitting. Met de vmr hopen we de medezeggenschap dichter op de dagelijkse schoolpraktijk af te kunnen stemmen zodat het functioneren van de vmr meer zichtbaar en vooral effectiever wordt. De data van de vergaderingen staan vermeld in de jaarplanner. De vergaderingen zijn in principe openbaar.

 

Contact

KOOW (voorzitter kerngroep): Floris Jan van Luijn via info@vsdenhaag.nl                                                                                                             

 

vmr/ mr

Voorzitter: Judith Aiss via j.aiss@vsdenhaag.nl

Download:

Vestigings reglement VMR

Download:

Statuut MR ZWN

Download:

Reglement MR ZWN