Ondersteuning en begeleiding

De Vrije School Den Haag is een school waar gewerkt wordt vanuit één overkoepelende visie waarbij de gehele ontwikkeling van de leerlingen centraal staat. De grondslag van de begeleiding en de ondersteuning op de vrijeschool gaat daarom uit van geïntegreerde leerlingbegeleiding. Dat houdt in dat tegemoetkomen aan de ondersteuningsvragen van leerlingen een integraal onderdeel is van het dagelijks werk van mentoren en andere medewerkers van de school. 

 

De ondersteunings -en begeleidingsstructuur binnen onze school is opgedeeld in 4 lagen, te weten:

 

·       Ondersteuningsniveau 0, mentoraat en onderwijs. Dit is het basisaanbod voor iedereen.

·       Ondersteuningsniveau 1, basisondersteuning. Hieronder valt ondersteuning die jaarlijks terugkeert, deze zit standaard in ons pakket en wordt aangeboden aan een specifieke (groep) leerling(en).

·       Ondersteuningsniveau 2, breedteondersteuning. Hieronder valt externe individuele ondersteuning, in het kader van maatwerktrajecten.

·       Ondersteuningsniveau 3, diepteondersteuning, hieronder valt speciaal onderwijs en/of bovenschoolse voorzieningen. Dit bieden wij niet aan op school, maar kan worden ingezet via passend onderwijs.

Passend onderwijs

 

 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

De Vrije School Den Haag heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Dit SOP is vastgesteld in de vestigings-medezeggenschapsraad.

 

Alle schoolondersteuningsprofielen van de VO-scholen aangesloten bij het samenwerkingsverband zorgen samen voor een dekkend aanbod, zodat alle leerlingen in de regio passend onderwijs kunnen krijgen. Het gaat daarbij om leerlingen met een extra ondersteuningsvraag op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en/of de lichamelijke situatie.

 

Het SOP is (deels) bepalend voor het budget dat de school krijgt van het samenwerkingsverband. Daarnaast speelt het SOP een bepalende rol in het toelatingsbeleid van de school.

 

Klik hier voor informatie over het ouder -en jeugdsteunpunt en de website van het samenwerkingsverband (SWV Zuid Holland West).

 

 

Download:

Schoolondersteuningsprofiel

Extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs

Wanneer de resultaten van een leerling in de midden- of bovenbouw achterblijven en/of de leerling in ander opzicht extra ondersteuning behoeft, kunnen de ouders, of de leerling, dit voorleggen aan de klassenmentor. Deze beoordeelt of vanuit de basisondersteuning extra ondersteuning kan worden aangeboden.

Vanuit de basisondersteuning biedt de school standaard mogelijkheden.

 

Wanneer meer nodig is voor een leerling dan vanuit de basisondersteuning kan worden aangeboden kan de mentor de leerling aanmelden bij de coördinator passend onderwijs (CoPa) in het kader van meer individuele breedteondersteuning.

 

De CoPa voert verkennende gesprekken met de ouders, leerling en mentor. De CoPa analyseert en verwijst naar externe ondersteuning (waaronder de schoolarts, jeugdhulp en/of zorg) en schrijft zonodig in samenwerking met de mentor, ouders en leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) dat nodig is.

Dyslexie en dyscalculie

Op De Vrije School Den Haag wordt het landelijk protocol voor dyslexie en dyscalculie gevolgd. Leerlingen met een officiële verklaring hebben recht op extra faciliteiten conform de aanbevelingen uit hun onderzoeksrapportage. Voor examens kunnen leerlingen met een dyslexieverklaring met het tekst/spraak-programma Text Aid werken mits ze daar minimaal een half jaar ervaring mee hebben. 

 

Er zijn binnen de school een dyslexie coördinator en een dyscalculie coördinator actief.

Zij behartigen gedurende de gehele schoolloopbaan de belangen van een leerling met dyslexie en/of dyscalculie en leren hem of haar zoveel mogelijk de eigen problemen op te lossen. Dyslexie en dyscalculie blijven nu eenmaal het hele leven bestaan. Het is belangrijk dat de leerling vaardig wordt in het omgaan met de aan zijn of haar dyslexie/dyscalculie gelieerde problemen.

Download:

Dyslexiebeleid

Download:

Digitale schoolboeken

Download:

Dyscalculiebeleid

Externe vertrouwenspersonen

Externe vertrouwenspersonen
Vertrouwenspersonen fungeren als aanspreekpunt voor alle klachten die te maken hebben met ongewenst gedrag of machtsmisbruik, daarmee hebben zij een spilfunctie als het om sociale veiligheid gaat. Wij bieden medewerkers, leerlingen en ouders de mogelijkheid om een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. Wij zijn aangesloten bij het Centrum Vertrouwenspersonen Plus. Jalil Taktak en Barber Roeleveld zijn onze vertrouwenspersonen.
Contactgegevens Jalil: 070-2600032 / jalil@cvp-plus.nl
Contactgegevens Barbel: 070-2600032 / barbel@cvp-plus.nl