Begeleiding en zorg

De Vrije School Den Haag is een school waar gewerkt wordt vanuit één overkoepelende mensvisie en waarbij de gehele ontwikkeling van de leerlingen centraal staat. De grondslag van de begeleiding en de ondersteuning op de vrijeschool gaat daarom uit van geïntegreerde leerlingbegeleiding. Dat houdt in dat tegemoetkomen aan de hulpvragen van leerlingen een integraal onderdeel is van het dagelijks werk van mentoren en andere medewerkers van de school. Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij/zij is voor de leerling en de ouders de belangrijkste contactpersoon en dus het eerste aanspreekpunt. Indien een leerling meer ondersteuning nodig heeft, onderzoekt de coördinator Passend Onderwijs in samenwerking met de mentor en de ouders de aanvraag.

Passend onderwijs

De scholen binnen het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken zorgen ervoor dat voor elke leerling een passende school wordt gevonden die de noodzakelijke ondersteuning kan bieden. Het gaat daarbij om leerlingen met een ondersteuningsvraag op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en/of de lichamelijke situatie.

 

Ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan geldt maximaal voor vier jaar en wordt ter instemming voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad (OPR) van 24 leden, voor de helft bestaand uit ouders en leerlingen en voor de andere helft bestaande uit medewerkers. Ook wordt het ondersteuningsplan besproken met alle gemeenten in de regio in een op overeenstemming gericht overleg.

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

De Vrije School Den Haag heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel (SOP) welke hieronder te vinden is als bijlage. Hierin staat welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Dit SOP is vastgesteld samen met de vestigings-medezeggenschapsraad.

 

Alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen aangesloten bij het samenwerkingsverband zorgen samen voor een dekkend aanbod, zodat alle leerlingen in de regio passend onderwijs kunnen krijgen.

Dit schoolondersteuningsprofiel is (deels) bepalend voor het budget dat de school krijgt van het samenwerkingsverband, bij ons met name via de LWOO-leerlingen (vanaf aug 2015). Daarnaast speelt het schoolondersteuningsprofiel een rol in het toelatingsbeleid van de school. 

 

 

Download:

Ondersteuningsplan, 30 oktober 2019

Download:

Pestprotocol

Leerlingenzorg
 

Wanneer de resultaten van een leerling in de midden- of bovenbouw achterblijven en/of de leerling in ander opzicht opvalt of extra ondersteuning behoeft, kunnen de klassenmentor, de ouders of de leerling dit voorleggen aan de Coördinator Passend Onderwijs. Deze beoordeelt of de vraag moet worden besproken in het interne of in externe zorgoverleg.

 

Binnen de school hebben we op het gebied van zorg de volgende mogelijkheden:

  • Begeleiding door persoonlijk klassenmentor of dyslexiecoach
  • Leerlingbegeleiders die functioneren tussen de klassenmentoren en de coördinator Passend Onderwijs en gesprekken voeren
  • Individuele hulpverlening: max. 5 gesprekken met de schoolmaatschappelijk werk
  • Externe hulp: groepsgerichte en individuele ondersteuning door extrene deskundigen. Zoals bijvoorbeeld: faalangst reductietrainingen, examentrainingen, onderzoek door de Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen, verwijzing naar de jeugdhulp

Deze mogelijkheden kunnen in overleg met de ouders en de coördinator Passend Onderwijs worden ingezet.

Dyslexie en discalculie

 

 Op De Vrije School Den Haag wordt het landelijk protocol voor dyslexie en dyscalculie gevolgd. Leerlingen met een officiële verklaring hebben recht op extra faciliteiten conform de aanbevelingen uit hun onderzoeksrapport. Voor examens kunnen leerlingen met een dyslexieverklaring met het tekst/spraak-programma Kurzweill werken mits ze daar minimaal een half jaar ervaring mee hebben. 

 

Er is een dyslexiecoach actief in de school. De dyslexiecoach behartigt gedurende de gehele schoolloopbaan de belangen van een leerling met dyslexie en leert hem of haar zoveel mogelijk de eigen problemen op te lossen. Dyslexie blijft nu eenmaal het hele leven bestaan. Het is belangrijk dat de leerling vaardig wordt in het omgaan met de aan zijn of haar dyslexie gelieerde problemen.

Gedurende de schooltijd worden Diataaltoetsen afgenomen om de ontwikkeling van tekstbegrip en woordenschat te monitoren en hier eventueel actie op te ondernemen.  Dit zijn belangrijke vaardigheden voor vele vakken. Het thuis blijven lezen, ook als dit moeizaam gaat, is van groot belang voor de leesvaardigheid en het vergroten van de woordenschat.

Download:

Dyslexiebeleid

Download:

Digitale schoolboeken

Download:

Dyscalculiebeleid