Begeleiding en zorg

Op de Vrije School Den Haag staat de hele ontwikkeling van de leerling centraal. Begeleiding en de ondersteuning gaat uit van een geïntegreerde leerlingbegeleiding. Dit betekent dat hulpvragen van leerlingen onderdeel uitmaken van het dagelijks werk van mentoren, klassenleraren en andere medewerkers van de school. De klassenleraar is voor de leerling en de ouders de belangrijkste contactpersoon en dus het eerste aanspreekpunt. Indien een leerling meer ondersteuning nodig heeft, onderzoekt de zorgcoördinator in samenwerking met de mentor en de ouders wat zinvol is.

 

Wanneer de resultaten van een leerling in de midden-  of bovenbouw achterblijven en/of de leerling in ander zorgelijk opzicht opvalt of extra ondersteuning behoeft, kunnen de klassenleraar, de ouders of de leerling dit voorleggen aan de zorgcoördinator. Deze beoordeelt of de vraag moet worden besproken in het interne of in externe zorgoverleg.

 

Binnen de school hebben we op het gebied van zorg de volgende mogelijkheden:

  • Begeleiding door persoonlijk klassenleraar of dyslexiecoach
  • Individuele hulpverlening: max. 5 gesprekken met de schoolmaatschappelijk werk
  • Externe hulp: faalangsttraining, onderzoek door de Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen, verwijzing naar Jeugdzorg

Deze mogelijkheden kunnen in overleg met de ouders en de zorgcoördinator worden ingezet.

 

Lees hier meer over huiswerkbegeleiding

 

Zorg Advies Team
Het Zorg Advies Team (ZAT) bespreekt leerlingen die extra aandacht nodig hebben. In dit team zitten ook externe deskundigen, zoals de schoolverpleegkundige (JGZ) die de schoolarts informeert, de leerplichtambtenaar, een medewerker van Bureau Jeugdzorg en de schoolmaatschappelijk werker.

Dyslexie en discalculie

Op De Vrije School Den Haag wordt het landelijk protocol voor dyslexie en dyscalculie gevolgd. Voor de examens wordt het tekst/spraak-programma Kurzweill op de computers geïnstalleerd. De school werkt met dyslexiecoaches. Leerlingen met ernstige dyslexie  geboren na 01-01-2001, komen in aanmerking voor vergoeding van de behandeling van de dyslexie door de zorgverzekering. Ook het diagnostisch onderzoek kan worden vergoed. Voorwaarden hiervoor zijn via de school op te vragen. 

 

Het is van groot belang voor de ontwikkeling van de leerling, dat dyslexie vroegtijdig ontdekt wordt.

Daarom krijgen alle leerlingen van klas 7 een screening op lees- en spellingsproblemen. De screening is geen dyslexieonderzoek. Uit de screening kan een advies voor verdere begeleiding en/of onderzoek voortkomen. Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring, verkregen na een dyslexieonderzoek, krijgen een dyslexiepasje. Dit geeft hen recht op compenserende en ondersteunende faciliteiten.

 

Er is een dyslexiecoach actief in de school. De dyslexiecoach behartigt gedurende de gehele schoolloopbaan de belangen van een leerling met dyslexie en leert hem of haar zoveel mogelijk de eigen problemen op te lossen. Dyslexie blijft nu eenmaal het hele leven bestaan. Het is belangrijk dat de leerling vaardig wordt in het omgaan met de aan zijn of haar dyslexie gelieerde problemen.

Download:

Dyslexiebeleid

Download:

Digitale schoolboeken

Download:

Dyscalculiebeleid

Passend onderwijs

De scholen binnen het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken zorgen ervoor dat voor elke leerling een passende school wordt gevonden die de noodzakelijke ondersteuning kan bieden. Het gaat daarbij om leerlingen met een ondersteuningsvraag op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, het gedrag, de sociaal emotionele ontwikkeling of de lichamelijke situatie.

 

Ondersteuningsplan
Het ondersteuningsplan geldt maximaal voor vier jaar en wordt ter instemming voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad (OPR) van 24 leden, voor de helft bestaand uit ouders en leerlingen en voor de andere helft bestaande uit medewerkers. De Vrije School Den Haag heeft hierin één stemgerechtigde vertegenwoordiger. Ook wordt het ondersteuningsplan besproken met alle gemeenten in de regio in een op overeenstemming gericht overleg.

 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
De Vrije School Den Haag heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel (SOP) welke te vinden is op de website waarin staat welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Dit SOP is vastgesteld samen met de vestigings-medezeggenschapsraad. Alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen aangesloten bij het samenwerkingsverband zorgen samen voor een dekkend aanbod, zodat alle leerlingen in de regio passend onderwijs kunnen krijgen. Dit schoolondersteuningsprofiel is (deels) bepalend voor het budget dat de school krijgt van het samenwerkingsverband, bij ons met name via de LWOO-leerlingen (vanaf aug 2015). Daarnaast speelt het schoolondersteuningsprofiel een rol in het toelatingsbeleid van de school.

 

Informatie en meedenken
De invoering van Passend Onderwijs zal geleidelijk gebeuren. Leerlingen met een rugzak hebben een jaar extra recht op de rugzakgelden. Iedereen kan via onze vertegenwoordiger een stem laten horen in de medezeggenschap of zelf vertegenwoordiger worden bij de volgende verkiezingstermijn.

In een jaarlijkse informatieavond en via de bulletins wordt actuele informatie over Passend Onderwijs digitaal onder alle ouders en medewerkers verspreid. De  ouders van rugzakleerlingen hebben op hun situatie toegespitste informatie gekregen. De zorgcoördinator houdt extra contact met alle medewerkers die intensief met de gevolgen van Passend onderwijs te maken krijgen.

Download:

Ondersteuningsplan

Download:

Pestprotocol