Begeleiding en zorg

De Vrije School Den Haag is een school waar gewerkt wordt vanuit één overkoepelende mensvisie en waarbij de gehele ontwikkeling van de leerlingen centraal staat. De grondslag van de begeleiding en de ondersteuning op de vrijeschool gaat daarom uit van geïntegreerde leerlingbegeleiding. Dat houdt in
dat tegemoetkomen aan de ondersteuningsvragen van leerlingen een integraal onderdeel is van het dagelijks werk van mentoren en andere medewerkers van de school. Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij/zij is voor de leerling en de ouders de belangrijkste contactpersoon en dus het eerste aanspreekpunt. Indien een leerling extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt de coördinator Passend Onderwijs, in samenwerking met de mentor en de ouders, de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Passend onderwijs

De scholen binnen het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West hebben gezamenlijk afspraken gemaakt vanuit de wet passend onderwijs over het ondersteuningsaanbod van de scholen. 18 Deze afspraken zorgen ervoor dat aan elke leerling passend onderwijs geboden kan worden. Het gaat daarbij om leerlingen met een extra ondersteuningsvraag op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en/of de lichamelijke situatie.

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

De Vrije School Den Haag heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel (SOP) welke hieronder te vinden is als bijlage. Hierin staat welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Dit SOP is vastgesteld samen met de vestigings-medezeggenschapsraad.

 

Alle schoolondersteuningsprofielen van de VO scholen aangesloten bij het samenwerkingsverband zorgen samen voor een dekkend aanbod, zodat alle leerlingen in de regio passend onderwijs kunnen krijgen. Het SOP is (deels) bepalend voor het budget dat de school krijgt van het samenwerkingsverband. Daarnaast speelt het SOP een bepalende rol in het toelatingsbeleid van de school. 

 

 

 

 

Download:

Schoolondersteuningsprofiel

Download:

Pestprotocol

Extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs

Wanneer de resultaten van een leerling in de midden- of bovenbouw achterblijven en/of de leerling in ander opzicht opvalt en extra ondersteuning behoeft, kunnen de ouders, of de leerling, dit voorleggen aan de klassenmentor. Deze beoordeelt of vanuit de basisondersteuning extra ondersteuning kan worden aangeboden.

Vanuit de basisondersteuning biedt de school o.a. de volgende mogelijkheden:

  • Persoonlijk mentoraat
  • Sociale Vaardigheidstraining (SoVa)
  • Training leervaardigheden en mindset (faalangstreductie)
  • Examenvaardigheidstraining
  • Training leren leren (executieve functies)

Wanneer meer nodig is voor een leerling dan vanuit de basisondersteuning kan worden aangeboden, kan de mentor de leerling aanmelden bij de coördinator passend onderwijs (CoPa) in het kader van meer individuele breedteondersteuning.

 De CoPa voert verkennende gesprekken met de ouders, leerling en mentor. De Copa analyseert en verwijst naar externe ondersteuning (waaronder de schoolarts, jeugdhulp en/of zorg). De Copa schrijft zonodig in samenwerking met de mentor, ouders en leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) dat nodig is t.b.v:

  • een onderbouwing van een afwijking in onderwijsprogramma en/of onderwijstijd,
  • de inzet van extra ondersteuning geboden vanuit externen, bij doorverwijzing naar het Flexcollege of Rebound en
  • bij het doen van een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring t.b.v. speciaal onderwijs.

Individuele gespreksvoering: max. 5 gesprekken met schoolmaatschappelijk werk in het kader van hulp/ondersteuning. De schoolmaatschappelijk werker kan zonodig ook doorverwijzen naar de jeugdhulp en/of zorg buiten de school.

Dyslexie en dyscalculie

Op De Vrije School Den Haag wordt het landelijk protocol voor dyslexie en dyscalculie gevolgd. Leerlingen met een officiële verklaring hebben recht op extra faciliteiten conform de aanbevelingen uit hun onderzoeksrapportage. Voor examens kunnen leerlingen met een dyslexieverklaring met het tekst/spraak-programma Kurzweill werken mits ze daar minimaal een half jaar ervaring mee hebben.

 

Er zijn binnen de school een dyslexie coördinator en een dyscalculie coördinator actief.  Zij behartigen gedurende de gehele schoolloopbaan de belangen van een leerling met dyslexie en/of dyscalculie en leren hem of haar zoveel mogelijk de eigen problemen op te lossen. Dyslexie en dyscalculie blijven nu eenmaal het hele leven bestaan. Het is belangrijk dat de leerling vaardig wordt in het omgaan met de aan zijn of haar dyslexie/dyscalculie gelieerde problemen.  

Download:

Dyslexiebeleid

Download:

Digitale schoolboeken

Download:

Dyscalculiebeleid

Drempelonderzoek

In de brugklas wordt het Drempelonderzoek afgenomen om eventuele leerachterstanden op taal- en rekengebied in kaart te brengen. Alleen wanneer de uitkomst reden geeft tot extra begeleiding worden ouders over de resultaten en verdere aanpak geïnformeerd.