Klachtenprocedure

Vragen, problemen, zorgen en klachten kunnen in elke school ontstaan over de meest uiteenlopende zaken. Zij kunnen zich voordoen in alle mogelijke combinaties van leerlingen, personeelsleden en ouders. Het is belangrijk dat diegene die met een probleem rondloopt, dit zo snel mogelijk meldt. Hiertoe is deze handleiding opgesteld.

 

Wij onderscheiden een binnenschoolse - en buitenschoolse procedure:

 

De binnenschoolse procedure

 1. Eerste aanspreekpunt: de klassenleerkracht/mentor. In geval van pedagogische problemen, omgangsproblemen, praktische vragen, enz.
 2. Tweede aanspreekpunt. Al naar gelang de aard van de klacht:
  • voor onderwijszaken: de teamleider,
  • voor personeelszaken: het verantwoordelijke lid van de schoolleiding,
  • voor praktische zaken en leerlingzaken: het verantwoordelijke lid van de schoolleiding.
 3. Derde aanspreekpunt: de rector/schoolleider. Als de problemen blijven bestaan.
 4. Blijft het probleem onopgelost, dan komt het bij de bestuurder van de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland. Deze gaat na of bij de behandeling van het probleem/de klacht alles is gedaan om een oplossing te vinden.
 5. Als ook dit niet tot oplossing leidt, is er de mogelijkheid om een officiële, schriftelijke klacht in te dienen bij de Klachtencommissie van de VBS. Daaraan gaat een verwijzing vooraf naar de externe vertrouwenspersoon van de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland, de heer M. Oltheten. Deze kan begeleiden bij het indienen van de klacht bij de klachtencommissie.

De contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de school.

 

De buitenschoolse procedure
De klachtencommissie van de Vereniging Bijzondere Scholen (VBS). Deze treedt in werking

·         na de binnenschoolse procedure

·         zonder de binnenschoolse procedure doorlopen te hebben. Dit gebeurt in een ernstige of moeilijk bespreekbare situatie

 

De bestuurder verwijst de klager naar de externe vertrouwenspersoon van de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland, de heer M. Oltheten. Deze begeleidt de klager in de buitenschoolse behandeling van de klacht door de landelijke Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO), die werkt volgens haar eigen Regeling klachtencommissie. Voor nadere informatie: www.gcbo.nl

 

De stichting GSBO is bereikbaar via postbus 82324, 2508 EH Den Haag, 070 – 3861697 info@gcbo.nl

NB. In het geval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kan men zich wenden tot de interne vertrouwenspersoon. Elke school heeft twee interne vertrouwenspersonen.

 

Vertrouwensgroep
Problemen, die voor een leerling zo gevoelig liggen dat hij/zij daarmee niet naar de klassenleraren  wil gaan, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensgroep van de school bestaande uit Karin ten Broek- van Beijeren (k.ten.broek-van.beijeren@vsdenhaag.nl) en Judith Aiss (j.aiss@vsdenhaag.nl). Dit kan ook anoniem gebeuren. Een duidelijk voorbeeld kan zijn (seksuele) intimidatie door medeleerlingen of personeel.

 

Anti-pestcoördinator

Pesten wordt bij ons op school niet geaccepteerd. We nemen dan onmiddellijk maatregelen om het pesten te stoppen. We spreken van pester en gepeste. Elke melding wordt serieus genomen. Ook het pesten via de sociale media: cyberpesten is onacceptabel.

De anti-pestcoördinatoren zijn Oscar Nijhof en Rick Ehlert

Het pestprotocol is te vinden onder: http://vo.devrijeschooldenhaag.nl/informatie/ouders/zorg

 

 

Download:

Klachtenregeling ZWN