Bestuur

Bestuur en raad van toezicht van de Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland (ZWN)

Onze school valt onder de Stichting Vrijescholen Zuid West Nederland.. De stichting kent een bovenschoolse bestuurder, de heer mr J.H.B. (Artho Jansen) . Hij fungeert als bevoegd gezag en werkgever voor De Vrije School Den Haag (primair en voortgezet onderwijs) , het Marecollege in Leiden en het Rudolf Steiner College in Rotterdam (beiden voortgezet onderwijs).

 

Het bestuur van ZWN is gevestigd aan de Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag, telefoon: 070-3244300.
De rector is verantwoordelijk voor de voortgang en uitvoering van het schoolbeleid en daarmee voor de uitvoering van de dagelijkse leiding van de school.

 

Raad van toezicht

De school kent een raad van toezicht die toeziet op het functioneren van de bestuurder. Besluiten van de bestuurder die een zwaarwegend karakter hebben (bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting en de jaarrekening, fusie met andere scholen en beleidsplannen) moeten door de raad van toezicht worden goedgekeurd. De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

 

Wouter van Ewijk (voorzitter)
Marten de Bruine

Madeleine Vreeburg

Ted van Schie

Hielke Visser

Stephan Valk

 

Invulling code goed bestuur VO Raad 

Het bestuur en de raad van toezicht van ZWN onderschrijven de code goed onderwijsbestuur van de VO Raad. In het verlengde van deze code worden op deze site een aantal documenten gepubliceerd waarin goed onderwijsbestuur tot uiting komt. De selectie is ten dele voorgeschreven in de code zelf. Het gaat om de volgende documenten:

 

 • de statuten van de stichting (Afschrift van akte houdende fusie Stichting vsdh en Stichting ZWN)
  (hierin zijn de statutaire doelstellingen van de stichting opgenomen evenals de formele verdeling van bevoegdheden tussen toezichthouders en bestuur);
 • het Reglement Bestuurder RvT en Schoolleider 12 februari 2018) (dit is een nadere uitwerking van de statuten, waarin de onderlinge taken en bevoegdheden tussen toezichthouders, bestuur en schoolleiders zijn vastgelegd)
 • de Integriteitscode ZWN (hierin wordt beschreven hoe binnen ZWN wordt omgegaan met vraagstukken rond integriteit op het gebied van belangverstrengeling);
 • de Klachtenregeling ZWN (in deze regeling is beschreven welke formele stappen een ouder en/of leerling kan zetten als er sprake is van een klacht richting school)
 • Klokkenluiderregeling ZWN (hier is geregeld welke stappen door medewerkers gezet kunnen worden als het gegronde vermoeden zijn van misstanden. Deze regeling is bedoeld om in die gevallen degene die dit aanhangig maakt te beschermen); Jaarstukken St. Vrijescholen Zuidwest Nederland 2017 

 

*) In de code goed onderwijsbestuur is sprake van twee documenten: het bestuursreglement en reglementen inzake het functioneren van het bestuur en toezicht. Voor ZWN zijn beide documenten samengevoegd in het hier genoemde document.

 

Download:

Afschrift van akte houdende fusie Stichting ZWN
 • het reglement Bestuurder RvT en Schoolleider *) (dit is een nadere uitwerking van de statuten, waarin de onderlinge taken en bevoegdheden tussen toezichthouders, bestuur en schoolleiders zijn vastgelegd)

Download:

Reglement bestuurder, raad van toezicht en schoolleider
 • de integriteitscode ZWN (hierin wordt beschreven hoe binnen ZWN wordt omgegaan met vraagstukken rond integriteit op het gebied van belangverstrengeling)

Download:

Integriteitscode ZWN
 • de klachtenregeling ZWN (in deze regeling is beschreven welke formele stappen een ouder en/of leerling kan zetten als er sprake is van een klacht richting school)

Download:

Klachtenregeling ZWN
 • Klokkenluiderregeling ZWN
  (hier is geregeld welke stappen door medewerkers gezet kunnen worden als het gegronde vermoeden zijn van misstanden. Deze regeling is bedoeld om in die gevallen degene die dit aanhangig maakt te beschermen)
  Jaarstukken ZWN 2014 (Gewaarmerkt)

Download:

Klokkenluidersregeling

Download:

Toelichting bij klokkenluidersregeling

Raad van toezicht
De school kent een raad van toezicht die toeziet op het functioneren van de bestuurder en de directie. Besluiten van de bestuurder die een zwaarwegend karakter hebben (bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting en de jaarrekening, fusie met andere scholen en beleidsplannen) moeten door de raad van toezicht worden goedgekeurd.

Download:

Bestuurlijk jaarverslag ZWN 2022

Download:

Schoolplan Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland 2023-2027