Bestuur

Bestuur en raad van toezicht van de Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland (ZWN)

De Vrije School Den Haag is ontstaan vanuit de gedachte dat leerlingen, leerkrachten, medewerkers en ouders gezamenlijk een gemeenschap vormen. Dit werkt door in de organisatorische vormgeving. Maar de eisen van goed bestuur leggen de verantwoordelijkheid bij enkelingen. Aan hen dus de taak om ‘vanuit het geheel te werken’.

 

Centraal staan de leerlingen en hun ontwikkeling. De leerkrachten dragen zorg voor het pedagogische proces. De medewerkers, ouders en de schoolleiding maken dat de voorwaarden aanwezig zijn, opdat de leerkrachten hun werk met de leerlingen kunnen doen. Dienstbaar hieraan, maar eindverantwoordelijk voor alles wat de vestiging Den Haag betreft, is de rector. Deze wordt bijgestaan door een conrector en vier teamleiders. Onze school is gefuseerd met het voortgezet vrijeschoolonderwijs in Leiden en Rotterdam. Een bovenschools bestuurder heeft voor deze rechtspersoon de eindverantwoordelijkheid.

 

Het bestuur van de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN) fungeert als bevoegd gezag en werkgever voor De Vrije School Den Haag, het Marecollege in Leiden en het Rudolf Steiner College in Rotterdam.

 

Met ingang van 1 augustus 2000 zijn de scholen voor voortgezet onderwijs van de vrijescholen Den Haag, Leiden en Rotterdam gefuseerd tot één scholengemeenschap vmbo-t, havo en vwo. Daartoe is de Stichting ZWN opgericht. Vanaf de zevende klassen vallen alle leerlingen onder het bestuur van deze stichting.

 

Het bevoegd gezag is ondergebracht bij de bestuurder. Vervolgens is een aantal bijbehorende bevoegdheden voor beide stichtingen gemandateerd aan de schoolleiders van de scholen.

 

Het bevoegd gezag en tevens bestuur wordt gevormd door: Mr. J.H.B. (Artho) Jansen. Het bestuur van ZWN is gevestigd aan de Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag, telefoon: 070-3244300

De stichting ZWN kent een raad van toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

M. (Marten) de Bruine (voorzitter)

H. (Henk) Galenkamp

R. (Remco) Bakker

K.C. (Karin) Jansen

M.A.C. (Maeyken) Ruimers

 

Invulling code goed bestuur VO Raad 2015

In 2015 heeft de VO Raad een nieuwe code goed onderwijsbestuur opgesteld. Het bestuur en de raad van toezicht van ZWN onderschrijven deze code. In het verlengde van deze code worden op deze site een aantal documenten gepubliceerd waarin goed onderwijsbestuur tot uiting komt. De selectie is ten dele voorgeschreven in de code zelf. Het gaat om de volgende documenten:

 • de statuten van de stichting (Afschrift van akte houdende fusie Stichting vsdh en Stichting ZWN)
  (hierin zijn de statutaire doelstellingen van de stichting opgenomen evenals de formele verdeling van bevoegdheden tussen toezichthouders en bestuur)

Download:

Afschrift van akte houdende fusie Stichting ZWN
 • het reglement Bestuurder RvT en Schoolleider *) (dit is een nadere uitwerking van de statuten, waarin de onderlinge taken en bevoegdheden tussen toezichthouders, bestuur en schoolleiders zijn vastgelegd)

Download:

Reglement bestuurder, raad van toezicht en schoolleider
 • de integriteitscode ZWN (hierin wordt beschreven hoe binnen ZWN wordt omgegaan met vraagstukken rond integriteit op het gebied van belangverstrengeling)

Download:

Integriteitscode ZWN
 • de klachtenregeling ZWN (in deze regeling is beschreven welke formele stappen een ouder en/of leerling kan zetten als er sprake is van een klacht richting school)

Download:

Klachtenregeling ZWN
 • Klokkenluiderregeling ZWN
  (hier is geregeld welke stappen door medewerkers gezet kunnen worden als het gegronde vermoeden zijn van misstanden. Deze regeling is bedoeld om in die gevallen degene die dit aanhangig maakt te beschermen)
  Jaarstukken ZWN 2014 (Gewaarmerkt)

Download:

Klokkenluiderregeling

*) In de code goed onderwijsbestuur is sprake van twee documenten: het bestuursreglement en reglementen inzake het functioneren van het bestuur en toezicht. Voor ZWN zijn beide documenten samengevoegd in het hier genoemde document.

Raad van toezicht
De school kent een raad van toezicht die toeziet op het functioneren van de bestuurder en de directie. Besluiten van de bestuurder die een zwaarwegend karakter hebben (bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting en de jaarrekening, fusie met andere scholen en beleidsplannen) moeten door de raad van toezicht worden goedgekeurd.

Download:

Jaarrekening ZWN 2017