Toelichting leerjaren

De middenbouw: klas 7 en klas 8, de eerste twee jaar

Kinderen op de vrijeschool komen van verschillende basisscholen. Sommigen van de vrijebasisschool anderen uit het reguliere onderwijs. Om daar één groep van te maken beginnen we het schooljaar met introductieweken. Door vele activiteiten leren kinderen elkaar, de stad en de school beter kennen. De leerlingen sluiten deze weken af met een themafeest alleen voor de middenbouw.

 

Klassenleraar

Zoals gezegd heeft de middenbouw gedurende twee jaar dezelfde klassenleraar. Zo leert de leerkracht de leerlingen goed kennen en kan hij zich een goed beeld vormen van hun ontwikkeling. De meeste lessen worden in het eigen middenbouwlokaal gegeven. De klassenleraar geeft een groot aantal lessen zelf. Hij kent de thuissituatie en is het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers.

 

Periodeonderwijs

De vrijeschool maakt gebruik van zogeheten periodeonderwijs. Elke ochtend staat gedurende drie tot vier weken de eerste twee uur één vak centraal. Leerlingen benaderen dat vak op verschillende manieren. Met hun hoofd (door de stof te begrijpen en te leren), hart (doordat de stof invoelbaar wordt gemaakt) en handen (door er op een kunstzinnige manier met hun handen mee aan de slag te gaan…).  Daarna krijgen zij les volgens een vast weekrooster met andere vakken en activiteiten. Die lessen worden gegeven door vakdocenten.

 

Huiswerk

Voor de periodelessen moet dagelijks huiswerk gemaakt worden.  Bij de exacte vakken geldt dat er vooral veel met rekentechnische opgaven geoefend moet worden. Dit gebeurt in de les, maar ook thuis.

Sommige vakken hebben periodiek schriftelijke en mondelinge overhoringen. Naast het leren voor toetsen, maken leerlingen bij Nederlands bijvoorbeeld boekverslagen en schrijfopdrachten. Bij de vreemde talen toetsen de leerkrachten elke week nieuw vocabulaire. 

Leerlingen kunnen op school, tegen betaling, deelnemen aan huiswerkbegeleiding.

 

Profielkeuze eind klas 8

Leerlingen die  in de mavo/havo klas zitten, maken eind 8e klas een profielkeuze voor klas 9. Het Praktisch vmbo-t kiest standaard het profiel Zorg en Welzijn.

 

 

Activiteiten naast de lessen
 

Werkweek

Aan het einde van het jaar gaat de 7e klas op werkweek in het bos. Deze avontuurlijke week staat in het teken van samenwerking en doorzettingsvermogen maar er is natuurlijk ook veel sport, spel en gezelligheid.

 

Ardennen

In de 8e klas gaan de leerlingen op survival in de Belgische Ardennen op een campingterrein aan de rivier de Ourthe. Dit is een actieve week waarin we afdalen in grotten, heuvels beklimmen, abseilen en kanoën op de rivier. Spelenderwijs maakt de klas kennis met geologie, natuurkunde en aardrijkskunde, maar ook met vaardigheden als samenwerken en elkaar helpen. Daarnaast is het natuurlijk vooral een gezellige en sportieve week.

 

Toneel

In de 8e klas voeren leerlingen met hun eigen klas een toneelstuk op. Leerlingen kiezen met de klassenleerkracht een stuk uit en voeren dat na afloop van de periode op voor leerlingen, ouders en andere belangstellenden.

 

Sport

Wij besteden veel aandacht aan sport. Naast de wekelijkse gymlessen organiseren we elk jaar per jaarlaag een toernooi.

-      7e klas:                   Strandlijnbaltoernooi

-      8e klas:                   Voetbaltoernooi

-      9e klas:                   Basketbaltoernooi

-      10e klas:                 Beachvolleybaltoernooi

Leerlingen van de 10e klas ondersteunen ook de sportdag van onze basisschool.

-      11.H4/11.V5:          Softbaltoernooi

 

Daarnaast kunnen leerlingen jaarlijks vrijwillig meedoen met het Haags Schoolrugby toernooi en het Haags schoolvolleybaltoernooi.

 

Gezondheidsonderzoek

In de 8ste klas krijgen alle leerlingen thuis een uitnodiging voor een kort onderzoek met de jeugdverpleegkundige. Het onderzoek vindt plaats op school.

'De school heeft mij geleerd sociaal te zijn in een groep en leert mij een individu te zijn' (leerling)

De bovenbouw, klas 9 t/m 12

In de loop van klas 8 wordt duidelijk op welk niveau de leerling eindexamen gaat doen. Leerlingen kiezen aan het einde van de 8e klas voor dat niveau. Dat kan dus vwo, havo, vmbo-t of praktisch vmbo-t zijn.

 

Klassenleraar

Vanaf de 9e klas krijgen de leerlingen nieuwe klassenleraren. Zij begeleiden de klas tot en met de 10e klas vmbo-t of 11e klas (pre-examenjaar). De klassenleraren zijn ook hier het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders. De begeleiding in de bovenbouw is ook hier gericht op de ontwikkeling van de leerling, zijn studievoortgang en welzijn. De klassenleraar volgt het groepsproces van de klas op de voet.

 

Coördinator Passend onderwijs (zorgcoördinator)

Leerlingen die om welke reden dan ook ondersteuning nodig hebben bij hun functioneren op school kunnen altijd bij hun klassenleraar aankloppen. Als dit niet genoeg is, kan de coördinator Passend onderwijs van school helpen. Deze regelt en organiseert de zorg binnen een school.

 

Decaan

De decaan begeleidt de oriëntatie van de leerlingen op hun loopbaan na school. Hij/zij geeft klassikale en individuele voorlichting en adviseert ouders en leerlingen op het gebied van de opleidingskeuze en de daarmee samenhangende eisen (opleidingseisen, wensenniveau en keuze examenprofiel).

De decaan helpt ook bij het zoeken naar een geschikte school in het beroepsonderwijs of ander voortgezet onderwijs voor leerlingen die voortijdig de school verlaten.

 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding is stevig verankerd in het leerplan. Een goede individuele begeleiding en groepsbegeleiding vindt plaats door klassenleraren bijgestaan door de decanen. Het beleid is gericht op aansluiting op de individuele ontwikkeling van de leerling. In de eerste leerjaren ligt het accent op begeleiding naar een juist vakkenkeuze en in de latere leerjaren vindt oriëntatie plaats op het vervolgonderwijs. LOB is ook praktijkgericht. Leerlingen volgen stages, gastlessen, nemen deel aan excursies en krijgen informatie van oud-leerlingen om zicht te krijgen op studie en loopbaan.

 

 

Activiteiten buiten de lessen om

 

Excursie

Aan het einde van het schooljaar bezoeken de leerlingen uit de 9e klas een pretpark, gaan een dag zeilen of een nachtje kamperen.

 

Stage

In de 11e klas lopen leerlingen twee weken stage in een sociale instelling. Leerlingen oefenen hiermee hun sociale vaardigheden en oriënteren zich op verschillende beroepen.

 

Landmeten

In de 9e klas is er een zogeheten landmeetweek. Als echte landmeters beschrijven en meten leerlingen een bepaald gebied. In deze week staat de integratie van aardrijkskunde, wiskunde, sport en spel centraal. De leerlingen van vmbo-t klas 9 hebben geen kamp.

 

Buitenlandse cultuurreis

Leerlingen van de 10e klas organiseren in samenwerking met de klassenleraar hun eigen buitenlandse cultuurreis naar een van de Europese culturele hoofdsteden. De geplande reis sluit aan bij de behandelde lesstof van bijvoorbeeld de talen, (kunst)geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en economie. Deze reis noemen we ‘eindreis’.

  

Lab

Elk jaar bezoekt een mobiel laboratorium de leerlingen met het bètaprofiel Natuur en Techniek uit klas 11. Een onderwerp dat leerlingen dan onderzoeken is bijvoorbeeld gentechniek.

 

Toneel en musea

Voor de kunstvakken bezoeken leerlingen af en toe musea en theatervoorstellingen. In de 11e klas voeren leerlingen met hun eigen klas een toneelstuk op.

 

Studiekeuzedag

Tijdens de studiekeuzedag geven oud-leerlingen workshops voor leerlingen uit de 10e, 11e en 12e klas over hun beroep en hoe zij daartoe gekomen zijn.

 

Profielwerkstuk

Het profielwerkstuk is een praktische opdracht. Leerlingen maken een uitgebreid werkstuk over een onderwerp dat te maken heeft met hun gekozen profiel. Zij presenteren dit uiteindelijk voor leraren, leerlingen en ouders.

Jaarfeesten

Een belangrijk onderdeel in het vrijeschoolonderwijs en een hulpmiddel bij het intensief volgen van de seizoenen, is het vieren van de jaarfeesten. In de loop van het schooljaar worden de volgende feesten gevierd:

 

Elk jaar wordt een aantal feesten gevierd die passen bij het seizoen.

In de herfst wordt het Michaëls feest gevierd (29 september). Het is een feest van de oogst, maar ook een feest van moed. De legendes van Sint Joris en Michaël die de draak versloegen, vormen het hoofdthema. Op deze dag wordt ook ‘Waldorf one World’(WoW) gevierd. Een internationale campagne waarbij leerlingen door middel van projecten geld inzamelen voor andere kinderen op vrijescholen (Waldorfscholen) die het hard nodig hebben

In de wintertijd valt het Sint Nicolaasfeest dat in alle klassen wordt gevierd.

 

De vier weken voor kerstmis zijn de Adventsweken. Dan is het donker in de gangen van de school als de leerlingen aankomen en wordt er bij kaarslicht geluisterd naar muziek die leerlingen ten gehore brengen en naar een verhaal. Het Paradijsspel, een dramatisering van het scheppingsverhaal met fundamentele vragen over de rol van ‘goed en kwaad’, wordt opgevoerd door leerkrachten.

 

Download:

Advent viering

Kerst wordt gezamenlijk gevierd waaraan alle klassen bijdragen in de vorm van zang, muziek en beweging. Traditioneel wordt er in de week voor de kerstvakantie naar het Kerstspel gekeken. Het is van oorsprong een middeleeuws mysteriespel dat op de vrijescholen in ere wordt gehouden. De week na de kerstvakantie wordt de kersttijd afgesloten met het Driekoningenspel, dat samen met het Paradijs- en Kerstspel een drieluik vormt.

Download:

Achtergrondinformatie over de spelen