Veiligheid

De Vrije School Den Haag is een plek waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig weten en waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan. In de jaarlijkse tevredenheidsenquêtes van medewerkers, leerlingen en ouders scoort de veiligheid op school steevast zeer hoog. Deze kun je hier vinden: 

 

Tevredenheid ouders

Tevredenheid leerlingen

 

 

Voor leerlingen:
·         Niet pesten of gepest worden; jezelf mogen en kunnen zijn

·         De lessen kunnen volgen zonder dat je wordt lastiggevallen

·         Weten dat geweld, verbale en (seksuele) intimidatie uit den boze zijn

·         Bij iemand terecht kunnen als er problemen zijn

·         Serieus genomen worden door personeelsleden en overige medewerkers

·         Weten welke afspraken er zijn over dit alles

 

Voor ouders/verzorgers:
·         Erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen naar een veilige school gaan

·         Weten dat er geen bedreigingen voorkomen

·         Een open oor vinden voor problemen

·         Weten dat signalen worden opgepakt en problemen aangepakt

·         Duidelijke afspraken over dit alles

 
Voor personeel en andere medewerkers:
·         Met respect bejegend worden door leerlingen, ouders/verzorgers, collega's

·         Weten dat problemen worden aangepakt

·         Ergens terecht kunnen met signalen

·         Duidelijkheid over wat er gebeurt bij calamiteiten

·         Duidelijke afspraken over dit alles

 
Voor de omgeving/de buurt:
·         Geen overlast van leerlingen die rond de school hangen

·         Geen vandalisme, vervuiling of diefstal

·         Weten dat leerlingen worden aangesproken op hun gedrag

·         Een aanspreekpunt voor suggesties en eventuele klachten

·         Signalen worden opgepakt en problemen aangepakt

 

Waarden en normen
Bij het realiseren van een veilige school komt preventie van ongewenst gedrag op de eerste plaats. Daarbij gelden de volgende waarden en normen:

·         Respect voor elkaar

·         Respect voor de omgeving

·         Respect voor jezelf

 

Veiligheidsplan
Zoals beschreven in de verschillende protocollen van o.a. het grensoverschrijdend domein wordt er in een aantal gevallen al in een vroeg stadium externe instanties zoals politie e.d. ingeschakeld.

Pestprotocol

Pesten wordt bij ons op school niet geaccepteerd. We nemen dan onmiddellijk maatregelen om het pesten te stoppen. We spreken van pester en gepeste. Elke melding wordt serieus genomen. Ook het pesten via de sociale media: cyberpesten is onacceptabel.

 

De school werkt met een erkend anti-pestprogramma: “Zand Erover’’. Deze aanpak wordt toegepast op het moment dat er een pestprobleem is. Deze aanpak is gebaseerd op de No Blame aanpak. Een niet bestraffende en probleemoplossende interventiemethode, waarbij de leerlingen en de groep worden betrokken. Om de veiligheid van de school te waarborgen vindt er iedere twee jaar een monitoring sociale veiligheid plaats op de school. Deze monitoring wordt gedaan door het HCO (Haagse Centrum voor Onderwijsadvies). 

 

Vertrouwenspersoon

De Vrije School Den Haag heeft een anti-pest coördinator, de heer P. Buddenberg, p.buddenberg@vsdenhaag.nl en vetrouwenspersonen, Karin ten Broek, Zülfikar Güller en Barbara Collette (vertrouwenspersonen@vsdenhaag.nl).

 

Stappenplan:

  • De klassenleraar/mentor spreekt met de pester en maakt duidelijke dat dit gedrag onacceptabel is. De mentor spreekt met de gepeste en maakt duidelijk dat er alles aan gedaan wordt om het pesten aan te pakken en op welke manier. We vinden het belangrijk dat de gepeste zich weer veilig kan voelen.
  • De mentor brengt de vertrouwenspersoon, schoolleiding en collega’s op de hoogte van het probleem.
  • Afhankelijk van de ernst van het gebeuren brengt de mentor de ouders/verzorgers van beide leerlingen zo snel mogelijk op de hoogte.
  • De mentor stelt een plan van aanpak op om verder pesten te voorkomen. In dit plan staat aangegeven welke acties er worden ondernomen.
  • De betrokken ouders worden ook in dit plan betrokken.
  • In klassenuren bespreekt de mentor zo nodig hoe met elkaar pesten te voorkomen. Deze gesprekken zijn er op gericht leerlingen te leren om respectvol met elkaar om te gaan. De aanpak is afhankelijk van de leeftijd en de situatie.
  • Ook bestaat de mogelijkheid om peer-mediators in te zetten en zo leerlingen laten helpen.
    Wanneer de aanpak niet tot een gewenst resultaat leidt, dan kan de vertrouwenspersoon door de leerlingen, ouders of mentoren actief betrokken worden in het proces.

Bron: Veiligheidplan, 2016

Download:

Veiligheidsplan

Download:

Integriteitscode

Download:

Pestprotocol

Leerling bemiddeling
Leerlingen zoeken samen een oplossing voor een conflict met behulp van twee andere leerlingen die optreden als bemiddelaar, nadat ze daarvoor getraind zijn. Dat gebeurt door het externe Bureau Welles/Nietes. De bemiddelaars zijn neutraal en de gesprekken zijn vertrouwelijk. Het is voor leerlingen een manier om over hun ruzies te praten zonder dat een volwassene een oordeel velt. De leerling bemiddelaars doen verslag bij de teamleider middenbouw, die ook een opleiding heeft gekregen. Deze zorgt voor blijvende begeleiding.

  

School Video Interactie Begeleiding (SVIB)
De school maakt bij het begeleiden van leerkrachten gebruik van School Video Interactie Begeleiding (SVIB) en hanteert daarbij onderstaand protocol.

 

1.     Bij het gebruik van SVIB als begeleidingsmethodiek moet de te begeleiden leraar altijd  instemmen.

2.     Ouders worden, via de schoolgids, op de hoogte gebracht dat er video opnamen in de klas gemaakt worden.

3.     Leerlingen van ouders die bezwaar maken worden niet gefilmd.

4.     De video opnamen worden alleen met toestemming van de leraar met anderen besproken of getoond.

5.     De leraar laat geen video-opnamen van klassen zien aan de leerlingen, ouders of derden zonder overleg met de SVIB-er en de directie.

6.     Bij eventueel gebruik van de video opnamen buiten de school is instemming nodig van de directie, de leraar en de ouders van de leerlingen, die in beeld zijn.

7.     Bij gebruik of tonen van video-opnamen van een individuele leerling moet, ook de betreffende leerling, instemmen.

8.     Na beëindiging van de begeleiding met SVIB vindt altijd een schriftelijke evaluatie plaats met de betrokkenen. De leraar maakt een verslag van zijn ontwikkeling en de begeleider maakt een verslag van de vraagstelling, de doelstelling en de handelingsadviezen. Het evaluatieverslag over de leraar gaat in het personeelsdossier.

9.     De video-opnamen zijn vertrouwelijk. Na beëindiging van de SVIB en na de eindevaluatie worden de video-opnamen gewist.

 

Verzekering
Door het Marecollege Leiden,  Rudolf Steiner College Rotterdam en De Vrije School Den Haag is een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering en een collectieve doorlopende reis– en ongevallenverzekering afgesloten.

Wanneer u van mening bent dat wij aansprakelijk zijn of nalatig zijn geweest dan kunt u de schade bij ons melden. Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal en zoekraken van eigendommen van leerlingen, zoals fiets, kleding en mobiele telefoons. Dergelijke schade adviseren wij u bij uw eigen verzekering in te dienen.

 

De ongevallenverzekering is van kracht tijdens de reis naar en van school, verblijf op school, uitstapjes tijdens schoolactiviteiten, stagedagen en schoolreizen.

De reisverzekering geldt wanneer de leerlingen op reis gaan en er minimaal één overnachting is. Er kan een beroep gedaan worden op deze verzekering als de eigen verzekering niet uitkeert.

Ouders zijn aansprakelijk voor de schade die een leerling toebrengt aan medeleerlingen, het schoolgebouw of inventaris.

 

Externe vertrouwenspersonen

Externe vertrouwenspersonen
Vertrouwenspersonen fungeren als aanspreekpunt voor alle klachten die te maken hebben met ongewenst gedrag of machtsmisbruik, daarmee hebben zij een spilfunctie als het om sociale veiligheid gaat. Wij bieden medewerkers, leerlingen en ouders de mogelijkheid om een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. Wij zijn aangesloten bij het Centrum Vertrouwenspersonen Plus. Jalil Taktak en Barber Roeleveld zijn onze vertrouwenspersonen.
Contactgegevens Jalil: 070-2600032 / jalil@cvp-plus.nl
Contactgegevens Barbel: 070-2600032 / barbel@cvp-plus.nl