Praktisch vmbo-t

Kleine klassen, veel individuele aandacht

 

De afdeling Praktisch vmbo-t, kortweg de PT-stroom, bestaat net als andere vmbo-scholen uit de klassen 1 t/m 4. Op de vrijeschool noemen we die klas 7, 8, 9 en 10. Dit doen we om de doorlopende lijn vanaf de basisschool te benadrukken (klas 1 t/m 6).

 

Het Praktisch vmbo-t en lwoo biedt binnen de vrijeschool leerweg ondersteunend onderwijs op vmbo-t niveau. De leerlingen sluiten hun de schoolcarrière met een diploma af.  Er zitten maximaal 18 leerlingen in een klas. Hierdoor kunnen de leerkrachten veel individuele aandacht geven en wordt een eventuele hulpvraag snel gesignaleerd.

Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur’ (Plutarchus)

PAK-uren

Leerlingen in de PT-stroom beginnen de dag met twee uur praktische vakken als koken, timmeren, tekenen, schilderen, boetseren, houtbewerken, smeden of toneel. We noemen dit PAK-uren (PAK staat voor praktische ambachtelijke kunstvakken). Deze leerlingen kunnen zich vaak beter concentreren op theoretische vakken als ze eerste met hun handen hebben gewerkt. Ze zijn gedurende drie weken met een van deze vakken bezig. Binnen de vrijeschool zijn dit overigens geen losstaande vakken. We brengen zo veel mogelijk samenhang aan.

 

Periodeonderwijs

Na de PAK-uren en een kleine pauze krijgen de leerlingen een blokuur periodeonderwijs. Gedurende drie tot vier weken staat dan één vak centraal, bijvoorbeeld aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, Nederlands of wiskunde, zodat er tijd is om dieper op de stof in te gaan Leerlingen benaderen de stof op zo veel mogelijk verschillende manieren. Met hun hoofd, hart en handen. Onze ervaring is dat leerlingen de lesstof dan beter onthouden.  

 

Vaklessen

In de middag na de grote pauze, komen de zogeheten vaklessen aan bod. Dit zijn de vakken waarin leerlingen straks examen doen, zoals Nederlands, wiskunde, Engels en Duits, maar ook een vak als rekenen hoort hierbij. Deze vakken hebben een vaste plaats in het rooster. Leerlingen gebruiken daarvoor leer- en werkboeken van verschillende lesmethodes. Ze werken daaruit zelfstandig en ieder op het eigen niveau. Vakleerkrachten geven deze lessen. We werken toe naar het vmbo-t-examen.

 

Bewegingsonderwijs

Lekker kunnen bewegen is heel belangrijk voor leerlingen in de PT-stroom. Naast de PAK-uren krijgen leerlingen ook lessen lichamelijke opvoeding. Ze leren samenwerken, zich sportief gedragen en vooral genieten van het spel. Leerlingen kunnen dit vak vanaf de 9e klas kiezen als eindexamenvak.

 

Rapport

Leerlingen krijgen drie keer per jaar een cijferrapport. Daar zit aan het einde van de 7e en 8e klas ook altijd een door de leraar geschreven getuigschrift bij met een persoonlijk verslag over de ontwikkeling van de leerling.

 

Huiswerk

Schoolwerk maken en leren we zoveel mogelijk op school. Leerlingen gebruiken daarvoor een aantal ingeroosterde studie-uren en soms een extra uur na het reguliere rooster. Hoewel beperkt, geven we soms ook huiswerk mee.

 

Stages

In de 9e klas lopen leerlingen drie weken stage in kleine winkels zoals een bakkerij, fietsenmaker of kaasboer. In de 10e klas gaan ze drie weken naar een sociale instelling, zoals een kinderopvang of een zorginstelling. Niet alleen is het goed voor hun ontwikkeling, ook krijgen ze zo een beter beeld van hun vervolgopleiding.

 

Levensbeschouwing

De leerlingen krijgen 1 uur per week ‘levensbeschouwing’. Dat is voor een deel geschiedenis en voor een ander deel een kennismaking met de grote wereldreligies.

 

ICT

Computers en computerprogramma’s worden gebruikt ter ondersteuning van de lessen.

De Vrije School Den Haag heeft ook een afdeling praktisch vmbo-t. Deze richting is er voor leerlingen met een vmbo-t-niveau die wat meer aandacht nodig hebben. Zij kunnen hier het profiel Zorg & Welzijn volgen. De lesstof wordt zo concreet en beeldend mogelijk aangeboden, waardoor leerlingen de theorie makkelijker begrijpen en leren. Uiteindelijk halen zij net als andere leerlingen een vmbo-t-diploma. Sommigen gaan door naar de havo.

 

Leerlingen op het Praktisch vmbo-t kunnen in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Scholen krijgen dan extra geld om deze leerlingen extra te ondersteunen. Bijvoorbeeld wanneer zij leerproblemen, leerachterstanden of sociaal-emotionele problemen hebben. 

 

Er zitten maximaal 18 leerlingen in een klas. Hierdoor kunnen de leraren hun leerlingen veel individuele aandacht geven. Als er leer- of andere problemen zijn, merken leraren dat snel op, zodat zij meteen kunnen ingrijpen.

 

Sociaal-emotionele en leerproblemen van leerlingen bespreken we eerst in het lerarenteam. Als dat niet genoeg is, wordt het zogeheten zorgteam ingeschakeld. Daarin zitten de zorgcoördinator (die alle zorg binnen een school regelt), de remedial teacher (die extra hulp geeft bij leerproblemen), een muziektherapeut en gedragsspecialist. We hebben kortom een adequate en duidelijke structuur waarbij alle leerlingen de zorg krijgen die ze nodig hebben (zie ook: Extra ondersteuning).

 

In het interne zorgoverleg bespreekt het zorgteam de voortgang van de hulpvragen, eventuele nieuwe aanmeldingen en eventuele problemen. Tevens zorgen we er in dit overleg voor dat de verschillende therapieën, binnen en buiten de school, goed op elkaar worden afgestemd.

 

Download:

Extra faciliteiten Praktisch vmbo-t