Praktisch vmbo-t

Kleine klassen, veel individuele aandacht

 

De Vrije School Den Haag heeft ook een Praktische vmbo-T (PT). Binnen het vrijeschool curriculum biedt de PT leerwegondersteunend onderwijs op vmbo-T niveau aan. Leerlingen die minder makkelijk tot leren komen (maar wel vmbo-T niveau hebben) krijgen in de ochtenduren eerst praktische (ambachtelijke) vakken. Door het “handen uit de mouwen steken” worden deze kinderen “wakker” en komen zij beter tot leren. Op deze wijze proberen wij voorwaarden te creëren zodat leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen, hun zelfvertrouwen  vergroten en leerachterstanden kunnen inhalen.

Er zitten ongeveer 18 leerlingen in een PT-klas, waardoor de leerkracht veel individuele aandacht kan geven en wordt een eventuele hulpvraag snel gesignaleerd. Deze hulpvraag wordt in het docententeam besproken en, daar waar nodig, doorgegeven aan het zorgteam.

 

In samenwerking met het Maris College opent komend schooljaar ook een leerweg vmbo basis- en
kader aan de Toscaninistraat in Den Haag. Aanmelden hiervoor loopt via het Maris College.

'Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur’ (Plutarchus)

Zorg

Intern zorgoverleg
 

Het interne zorgoverleg van de afdeling Praktisch vmbo-tl bestaat uit de Coördinator Passend Onderwijs, de remedial teacher en leerlingbegeleider. Het intern zorgoverleg heeft primair tot taak een passend begeleidingsaanbod te bespreken ter ondersteuning van het onderwijsproces van de leerling.

 
Leerlingbespreking

Op verzoek van de mentor, vakleerkracht, therapeut, coördinator Passend Onderwijs en/of ouders kan bij zorg een leerling besproken worden in een leerlingbespreking, waarbij leden uit het gehele team een indruk van de leerling kunnen geven om zo tot een beter beeld van de leerling te komen. De voorzitter van de vergadering maakt een overzicht van de aanmeldingen.

 

Een leerling wordt besproken in aanwezigheid van het gehele team. Hiervan wordt verslag gemaakt. De uitkomst van deze bespreking wordt met de ouders besproken, indien dit nodig is. Uiteraard heeft de leerlingbespreking een vertrouwelijk karakter.

 

Extra ondersteuning

Als er sprake is van een eventuele hulpvraag kan er begeleiding plaatsvinden door schoolmaatschappelijk werk, remedial teaching, ondersteuningsuren en andere vormen van begeleiding.

 

Dyslexieprotocol

In ons dyslexie/dyscalculieprotocol kunt u lezen hoe wij leerlingen met lees/spellingsproblemen begeleiden. Zie: https://vo.devrijeschooldenhaag.nl/informatie/ouders/zorg

 

Bijgewerkt 8 juni 2021 reh

Download:

Extra faciliteiten Praktisch vmbo-t